ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(8) โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานครต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : 04020000-3721

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการถวามพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏบัติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ สำนักงานการเจ้าหน้าที่จึงจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวจะดำเนินการได้จะต้องมีหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2. เป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้และได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจจานุเบกษาอย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อ ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีการเวียนแจ้งการจัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

** ปัญหาของโครงการ ://// ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-03)

80.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจจานุเบกษา ปรากฎว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อฯ -ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-23)

60.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจจานุเบกษา ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อฯ

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการจัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องได้รับการเวียนแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจจานุเบกษา ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อฯ

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการจัดงานพิธีรับพระราชทานฯต้องได้รับการเวียนเเจ้งจากสำนักเลขาธิการตณะรัฐมนตรี ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-23)

40.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาปรากฎว่ายังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2561 และ 2562

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมในการตรวจสอบและจัดทำรายชื่อ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-22)

30.00

22/3/2563 : ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบประกาศราชกิจจานุเบกษารายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดวันจัดประชุมซักซ้อม
:0%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำแบบสำรวจการตอบรับเข้าร่วมพิธี
:0%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลและรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3721

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3721

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0777

ตัวชี้วัด : (8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **