ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(9) โครงการสวัสดิการ Delivery : 04020000-3722

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

กลุ่มงานสวัสดิการ โทร.1326

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสังคมปัจจุบัน หากคำนึงถึงปัจจัยสี่ที่เป็นหลักพื้นฐานของการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียว คงจะลำบาก หากไม่มีสิ่งที่จะมาชดเชยตอนที่เราเสียชีวิตหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานจะต้องเข้ามาดูแลสวัสดิการในส่วนนี้เช่นกัน กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีสวัสดิการการสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เช่น การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีสถานที่ทำงานอยู่ห่างไกลจากกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรของหน่วยงานต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ฯลฯ ทำให้การประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานสวัสดิการไม่ทั่วถึง บางครั้งบุคลากรเหล่านั้นจึงพลาดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ อีกทั้งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครระบุไว้ว่า ในการสมัครเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร คือ ผู้สนใจจะต้องมาสมัครที่ กลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้วยตนเองเท่านั้น ดังนั้น สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงมีแนวความคิดในการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพ-มหานครให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร พร้อมรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครนอกสถานที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพ-มหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคู่สมรสของสมาชิก มีความพึงพอใจในการออกให้บริการนอกสถานที่ตามโครงการสวัสดิการ Delivery ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพญาไท และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 16 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 95.31%

** ปัญหาของโครงการ ://////////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : ในเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 38 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100%

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี///////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 23 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 95.65%

** ปัญหาของโครงการ :///////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ได้จัดทำและขออนุมัติโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่ และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 56 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 98.21%

** ปัญหาของโครงการ ://///////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการออกประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อแจ้งกำหนดการออกประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3722

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3722

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0778

ตัวชี้วัด : (9) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พร้อมรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **