ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(9) โครงการสวัสดิการ Delivery : 04020000-3722

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานสวัสดิการ โทร.1326

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสังคมปัจจุบัน หากคำนึงถึงปัจจัยสี่ที่เป็นหลักพื้นฐานของการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียว คงจะลำบาก หากไม่มีสิ่งที่จะมาชดเชยตอนที่เราเสียชีวิตหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานจะต้องเข้ามาดูแลสวัสดิการในส่วนนี้เช่นกัน กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีสวัสดิการการสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เช่น การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีสถานที่ทำงานอยู่ห่างไกลจากกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรของหน่วยงานต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ฯลฯ ทำให้การประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานสวัสดิการไม่ทั่วถึง บางครั้งบุคลากรเหล่านั้นจึงพลาดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ อีกทั้งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครระบุไว้ว่า ในการสมัครเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร คือ ผู้สนใจจะต้องมาสมัครที่ กลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้วยตนเองเท่านั้น ดังนั้น สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงมีแนวความคิดในการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพ-มหานครให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร พร้อมรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครนอกสถานที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพ-มหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคู่สมรสของสมาชิก มีความพึงพอใจในการออกให้บริการนอกสถานที่ตามโครงการสวัสดิการ Delivery ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ซึ่งในเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการสวัสดิการ Delivery ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 24 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100% สำหรับการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 9 กันยายน 2563 ปรากฏว่า มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร จำนวน 275 ราย และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 275 ราย คิดเป็นความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 97.55%

** ปัญหาของโครงการ ://////////////////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////////////////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 10 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100%

** ปัญหาของโครงการ ://///////////////////////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////////////////////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

17/7/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :////////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ ://///////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////////////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

21/5/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :////////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////ไม่มี/////////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ ://////////////////////////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////////////////////////////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 33 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 93.18%

** ปัญหาของโครงการ :///////////ไม่มี/////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////ไม่มี/////////////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 75 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 97.67%

** ปัญหาของโครงการ :///////////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////////////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพญาไท และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 16 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 95.31%

** ปัญหาของโครงการ ://////////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////////////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : ในเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 38 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100%

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี///////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 23 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 95.65%

** ปัญหาของโครงการ :///////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ได้จัดทำและขออนุมัติโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่ และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 56 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 98.21%

** ปัญหาของโครงการ ://///////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการออกประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อแจ้งกำหนดการออกประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3722

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3722

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0778

ตัวชี้วัด : (9) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พร้อมรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **