ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(12) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : 04020000-3725

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานการลูกจ้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการขาดแคลนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 85 ของเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (15 วันทำการ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : อยู่ระหว่าง อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว 90 %

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-18)

80.00

18/8/2563 : จัดทำข้อมูลการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งสำนักงาน ก.ก. เพื่อนำเสนอ อ.ก.ก.วิสามัญ เกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือ ที่ กท 0404/7173 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) ูู

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : รับเรื่องจากหน่วยงาน - ดำเนินการตรวจสอบจำนวนอัตราลูกจ้างชั่วคราวที่หน่วยงานเสนอขอจ้างต่อกับบัญชีคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว เช่น ชื่อตำแหน่ง สังกัด จำนวนอัตราให้ถูกต้องตรงกัน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-17)

40.00

17/6/2563 : 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆให้เป็นปัจจุบัน 2. เวียนแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนังสือ ที่ กท 0404/5424 ลว.5 มิ.ย.63)

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-18)

5.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-17)

5.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-16)

5.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-20)

5.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-20)

5.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-17)

5.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :///////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไมี่มี////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับเรื่องจากหน่วยงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตรวจสอบจำนวนอัตราลูกจ้างชั่วคราวที่หน่วยงานเสนอขอจ้างต่อกับบัญชีคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว เช่น ชื่อตำแหน่ง สังกัด จำนวนอัตราให้ถูกต้องตรงกัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำข้อมูลการจ้างต่อสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งสำนักงาน ก.ก. เพื่อนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0781

ตัวชี้วัด : (12) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **