ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(13) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04020000-3726

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

25.28

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.28

นางมลฤดี สงสมพันธุ์ โทร. 1324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 7 หมวด ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ สิ้นกันยายน 2563 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

/////////////ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม///////////////////////

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.28 (2020-02-17)

25.28

17/2/2563 : เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30.28% ค่าจ้างชั่วคราว 28.77% ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12.22% ค่าสาธารณูปโภค 22.68% ค่าครุภัณฑ์ 5.08% เงินอุดหนุน 0% รายจ่ายอื่น 0% รวม 25.28%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.03 (2020-01-21)

19.03

21/1/2563 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 19.03% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.78% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 21.58% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10.07% 4.ค่าสาธารณูปโภค 18.33% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.45 (2019-12-20)

12.45

20/12/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 12.45% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 14.78% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 14.38% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7.37% 4.ค่าสาธารณูปโภค 14.414.38% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.23 (2019-11-20)

6.23

20/11/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.30% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 7.19% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4.29% 4.ค่าสาธารณูปโภค 4.38% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3726

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3726

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0782

ตัวชี้วัด : (13) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.45

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **