ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : 04020000-3730

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

53.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 53.00

คณะทำงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) หน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จะร่วมกันทำโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากรทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงส่งผลให้งบประมาณด้านสาธารณูปโภค (ไฟ้ฟ้า) ที่เป็นภาษีของประชาชนลดลงตามไปด้วย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 3. รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายของโครงการ

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ลงจากปีงบฯ 2562 3. ข้าราชการและบุคลากร มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ข้าราชการและบุคลากร มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมที่ผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-01-20)

53.00

20/1/2563 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2562 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19.3886%

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี///////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-12-17)

47.00

17/12/2562 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลง 24.3890 จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5%

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2019-11-19)

39.00

19/11/2562 : ข้อ (17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) - ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ลดลง 11.04 % จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 %

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-10-30)

33.00

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ลดลงร้อย 9.5769 จากค่าเป้าหมาย 7%

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-10-26)

33.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3730

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3730

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0786

ตัวชี้วัด : (17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **