ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : 04020000-3730

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คณะทำงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) หน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จะร่วมกันทำโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากรทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงส่งผลให้งบประมาณด้านสาธารณูปโภค (ไฟ้ฟ้า) ที่เป็นภาษีของประชาชนลดลงตามไปด้วย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 3. รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายของโครงการ

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ลงจากปีงบฯ 2562 3. ข้าราชการและบุคลากร มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ข้าราชการและบุคลากร มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมที่ผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ยอดปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15.04 % สรุปผลการดำเนินงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 17.54 % ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-20)

97.00

20/8/2563 : ยอดปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20.17 %

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-20)

93.00

20/7/2563 : ยอดรายงานการใช้่ไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12.83%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี่/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-06-18)

87.00

18/6/2563 : ยอดรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14.18 %

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-05-15)

79.00

15/5/2563 : ยอดปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2563 ลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 18.54%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-04-17)

73.00

17/4/2563 : ยอดปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2563 ลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11.93%

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-03-16)

67.00

16/3/2563 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28.02 %

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-02-20)

59.00

20/2/2563 : ยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15.74 %

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-01-20)

53.00

20/1/2563 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2562 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19.3886%

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี///////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-12-17)

47.00

17/12/2562 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลง 24.3890 จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5%

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2019-11-19)

39.00

19/11/2562 : ข้อ (17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) - ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ลดลง 11.04 % จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 %

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-10-30)

33.00

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ลดลงร้อย 9.5769 จากค่าเป้าหมาย 7%

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-10-26)

33.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3730

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3730

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0786

ตัวชี้วัด : (17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **