ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(18) การให้บริการของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ : 04020000-3731

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนิยะดา รอดเรืองศักดิ์ โทร.1323

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก กรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นๆ ให้บริการการสำรวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ทุกหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วๆไปกับประชาชน โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

การให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ (กองงานผู้ตรวจราชการเป็นผู้รับผิดชอบ) ระดับ 3

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการด้วยสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เฉลี่ยความพึงพอใจ 3.757 - ครั้งที่ 2 เฉลี่ยความพึงพอใจ 3.757 โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการในการสำรวจประจำปี 2563 (เฉลี่ยคะแนนจากการสำรวจทั้งสองครั้ง) ในระดับ มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.757

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-18)

90.00

18/8/2563 : ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : ได้รับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จากคุณอาทิตย์ บุญจินดาทรัีพย์ นักวิจัยผู้ดำเนินการสำรวจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 47 ชุด และได้แจกแบบสอบถามดังกล่าวให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตอบและได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้กองงานผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ และรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-20)

55.00

20/4/2563 : ดำเนินการนำผลการสำรวจความพึงพอใจข้อคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้มีหนังสือที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สำรวจฯ ได้เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ จำนวน 250 คน ซึ่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 3.757

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : ) ได้รับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครมหานคร จากคุณอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์ นักวิจัยผู้ดำเนินการสำรวจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 และได้แจกแบบสำรวจดังกล่าวให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตอบแบบสำรวจและส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประสานงานจากกองผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : รอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ให้ทุกหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วไปกับประชาชน หรือข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ผู้ประเมินทำการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการรของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 3.3 ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครำกำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3731

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3731

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0787

ตัวชี้วัด : (18) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **