ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(20) โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน : 04020000-3733

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวภาสกร ภูมลี โ่ทร.1347

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานให้มีสภาวการณ์ที่ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1.มีข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.เสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://////////////ไม่มี/////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////ไม่มี//////////////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-20)

90.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :///////////ไม่มี///////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////////ไม่มี///////////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี//////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////////ไม่มี/////////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแนวทางออกข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :///////////ไม่มี///////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////////ไม่มี////////////////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานให้สำนักอนามัยทราบถึงผลการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :///////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี/////////////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางและวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////ไม่มี///////////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทำงาน และแนะนำวิธีป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานในรูปแบบการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี/////////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขข้อมูลที่สำนักอนามัยประสานมาเพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี///////////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เพื่อเขียนโครงการพร้อมทั้งเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ เพื่อเวียนแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการดังนี้ (1) จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (2) คณะทำงานกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงงานของปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี///////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี////////////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมพร้อมรายงานผล ฯลฯ ครั้งที่ 3 ให้สำนักอนามัย พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0789

ตัวชี้วัด : (20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **