ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(20) โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน : 04020000-3733

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวภาสกร ภูมลี โ่ทร.1347

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานให้มีสภาวการณ์ที่ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1.มีข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.เสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขข้อมูลที่สำนักอนามัยประสานมาเพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี///////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เพื่อเขียนโครงการพร้อมทั้งเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ เพื่อเวียนแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการดังนี้ (1) จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (2) คณะทำงานกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงงานของปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี///////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี////////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมพร้อมรายงานผล ฯลฯ ครั้งที่ 3 ให้สำนักอนามัย พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0789

ตัวชี้วัด : (20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **