ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(11) กิจกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ทราบภายใน 3 วันทำการ : 04020000-3734

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนวินัยและคดี โทร.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนทราบ ภายใน 3 วันทำการ

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย การแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนทราบ ภายใน 3 วันทำการ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1738/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1786/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1820/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1821/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1822/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี/////////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจึงไม่ได้ส่งสำเนา

** ปัญหาของโครงการ ://///////////ไม่มี//////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////ไม่มี///////////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-20)

85.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1364/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และสำนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1365/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////////ไม่มี////////////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1243/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :///////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 633/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 671/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 864/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 865/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 688/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :////////////ไม่มี//////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////ไม่มี//////////////////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 671/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////ไม่มี///////////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 332/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3731/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 410/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี///////

** อุปสรรคของโครงการ :////////ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4126/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3557/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3898/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2448/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2594/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2596 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2685/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2764/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการส่งสำเนาคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งคำสั่งเร่งพิมพ์หนังสือแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำนวนเร่งจัดทำบัญชีเอกสารให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานคดีและผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดีตรวจสอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน และแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3734

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3734

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0780

ตัวชี้วัด : (11) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **