ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(11) กิจกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ทราบภายใน 3 วันทำการ : 04020000-3734

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

ส่วนวินัยและคดี โทร.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนทราบ ภายใน 3 วันทำการ

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย การแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนทราบ ภายใน 3 วันทำการ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4126/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3557/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3898/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2448/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2594/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2596 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2685/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2764/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการส่งสำเนาคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งคำสั่งเร่งพิมพ์หนังสือแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำนวนเร่งจัดทำบัญชีเอกสารให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานคดีและผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดีตรวจสอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน และแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3734

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3734

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0780

ตัวชี้วัด : (11) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **