ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) : 04020000-3735

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวุฒิชัย ธรรมเกษร โทร.1334

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรค (Office syndrome) ที่จะเกิดกับบุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายรวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้มีการออกกำลังกายและป้องกันไม่ให้บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นโรค (Office syndrome) 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ให้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงพื้นที่ทำงานภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้นจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ ได้แก่ กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำหรับรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายส่วน เช่น อายุ สถานที่ ระยะเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-18)

95.00

18/8/2563 : 1. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 2. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร วันที่ 11 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 : ดำเนินการตามตัวชี้วัดเดิม ดังนี้ 1. เต้นแอโรบิกทุกวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 14.00 น. 2. จัดพื้นที่สีเขียว บริเวณทางเข้าสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 3. จัดกิจกรรม สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมบริจาคหน้ากากผ้า สบู่เหลวล้างมือ เจลแอกอฮอล์ ฉากกั้นเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 จัดกิจกรรม 4 โรงเรียน วันที่ 29 มิ.ย. 2563 1. โรงเรียนวัดราชนัดดา 2. โรงเรียนวัดสุทัศน์ 3. โรงเรียนราชบพิธ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 4. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-18)

65.00

18/6/2563 : ให้คงตัวชี้วัดเดิมไว้ 1. เรื่องการจัดพื้นที่สีเขียว 2. กิจกรรมเต้นแอโรบิค เวลา 14.00 น. 3. กิจกรรมนันทนาการประจำเดือน อยู่ระหว่างจัดเตรียมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-15)

55.00

15/5/2563 : ปรับปรุงตัวชี้วัดคงไว้เรื่องการจัดพื้นที่สีเขียว ส่วนการจัดกิจกรรมชะลอไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-17)

45.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขอปรับปรุงตัวชี้วัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ :///////ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-16)

35.00

16/3/2563 : จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเพิ่อพัฒนาองค์กรสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : จัดเตรียมกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : 1. จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา ฟังเทศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดสุุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 2. ดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียวเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : ประชุมคณะทำงานร่วมคิดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-21)

5.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :///////////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : แต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :///////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมออกกำลังกาย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมนันทนาการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3735

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3735

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0786

ตัวชี้วัด : (17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **