ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) : 04020000-3735

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายวุฒิชัย ธรรมเกษร โทร.1334

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรค (Office syndrome) ที่จะเกิดกับบุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายรวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้มีการออกกำลังกายและป้องกันไม่ให้บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นโรค (Office syndrome) 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ให้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงพื้นที่ทำงานภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้นจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ ได้แก่ กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำหรับรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายส่วน เช่น อายุ สถานที่ ระยะเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : ดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียวเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : ประชุมคณะทำงานร่วมคิดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2562

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-21)

5.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :///////////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : แต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :///////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี//////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมออกกำลังกาย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:กิจกรรมออกกำลังกาย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:กิจกรรมออกกำลังกาย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมนันทนาการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมนันทนาการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมนันทนาการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3735

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3735

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0786

ตัวชี้วัด : (17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **