ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.2/2.1 โครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง : 04060000-3702

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววัชราภรณ์ ปรุงเรณู, นางสาวเบญจวรรณ เกตุเนตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาฝ่ายปกครองของสำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภารกิจด้านการบริการประชาชน และด้านความมั่นคงภายในตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ด้านการข่าวด้านกิจการมวลชน รวมถึงการรายงานสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ซึ่งสภาพการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยมีฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติในงานดังกล่าวข้างต้น และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาตจดทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใดๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสชัดเจนในขั้นตอนและกระบวนการ จากภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองที่มีความหลากหลาย รวมถึงได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายปกครองใหม่ ทั้งจากตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง และตำแหน่งจากสายงานอื่น การพัฒนาศักยภาพให้แก่ฝ่ายปกครองจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หรือข้อกฎหมายใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หรือข้อกฎหมายใหม่ๆ ให้กับหัวหน้าฝ่ายปกครองผู้ปฏิบัติงาน 2.2 เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการประสานงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน เพื่อนำไปจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง 2.3 เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายของผู้บริหารไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

เป้าหมายของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม แบบไป – กลับ จำนวน 2 วัน ในกรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน ดังนี้ 3.1 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 คน ประกอบด้วย 3.1.1 เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการหรือระดับปฏิบัติการ หรือพนักงานปกครอง ระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จำนวน 50 คน 3.1.2 เจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ สำนักงานปกครองและทะเบียนจำนวน 15 คน 3.2 คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้กับหัวหน้าฝ่ายปกครอง การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการประสานงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง หรือเจ้าพนักงานปกครอง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จำนวน 50 คน และข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ของสำนักงานปกครอง และทะเบียน จำนวน 15 คน คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน จำนวน 10 คน กำหนดการอบรมภาควิชาการ ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และกำหนดการอบรมภาคสัมมนาและดูงาน ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย 2. การดำเนินการตามโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 2.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 86.46 2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในข้อบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 16 คะแนน) จำนวนทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำได้คะแนน 20 คะแนน จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. การดำเนินโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคน อีกทั้งได้มีกิจกรรมการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ เป็นผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้นต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-15)

100.00

15/7/2563 : ดำเนินโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครองแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-21)

90.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดําเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-14)

30.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-12)

20.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร และสถานที่สัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-20)

17.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหลักสูตรการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่สัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เขียนและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสารการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการสัมมนา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3702

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3702

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0745

ตัวชี้วัด : สปท.2/ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **