ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.2/2.3 โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร : 04060000-3704

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวเบญจวรรณ เกตุเนตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการให้บริการประชาชนมากขึ้นโดยการจัดทำหลักฐานทางทะเบียนให้กับบุคคลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทย บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและทักษะการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีด้านการทะเบียนเป็นอย่างดี อีกทั้งสำนักงานปกครองและทะเบียนได้รับการสอบถามปัญหาและข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เป็นจำนวนมาก และกรมการปกครองตรวจพบการกระทำทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในหลายสำนักทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียนทำหน้าที่สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบและเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์จากการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนดีเด่นหรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและวิสัยทัศน์กับหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกันและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน ให้มีคุณภาพการบริการที่ดี และมีมาตรฐานเดียวกัน 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านทะเบียน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ แนวทางและวิธีปฏิบัติงาน ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนดีเด่นหรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบต่าง ๆ แล้วนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา แบบไป – กลับ จำนวน 3 วัน ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานสำนักทะเบียนตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ แบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ สถานที่เอกชนต่างจังหวัด ทั้งสิ้น 219 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 140 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 100 คน (2) ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 5 คน (3) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คน (3) วิทยากร จำนวน 20 คน รุ่นที่ 2งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 79 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 5 คน (3) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน (4) วิทยากร จำนวน 14 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำเอกสารการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดําเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-14)

30.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-12)

22.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานวิทยากร และสถานที่สัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : จัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่อบรม สถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พักค้าง
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:เขียนและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:จัดทำคู่มือการอบรม
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมสัมมนา ตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3704

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3704

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0745

ตัวชี้วัด : สปท.2/ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **