ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.7/โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร : 04060000-3709

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาววัชราภรณ์ ปรุงเรณู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นประจำทุกปี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ และกรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมอบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้ทำคุณประโยชน์ และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรรเสริญ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละปีมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) และมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในห้วงเวลาใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร (14 ธันวาคม) ทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าว และวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจ ในการทำคุณประโยชน์และบริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ 2.3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

เป้าหมายของโครงการ

จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2562 (ใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 3.1 ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) 3.2 ผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3.3 ผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ (ประชาชน) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 3.4 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองต่าง ๆ 3.5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครผู้มาร่วมงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทำโล่ เข็ม และใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อมอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-12)

22.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือเชิญผู้ทำคุณประโยชน์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดต่อสถานที่จัดงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดพิธีมอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3709

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3709

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0750

ตัวชี้วัด : สปท.7/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **