ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.7/โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร : 04060000-3709

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววัชราภรณ์ ปรุงเรณู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นประจำทุกปี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ และกรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมอบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้ทำคุณประโยชน์ และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรรเสริญ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละปีมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) และมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในห้วงเวลาใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร (14 ธันวาคม) ทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าว และวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจ ในการทำคุณประโยชน์และบริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ 2.3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

เป้าหมายของโครงการ

จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2562 (ใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 3.1 ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) 3.2 ผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3.3 ผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ (ประชาชน) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 3.4 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองต่าง ๆ 3.5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครผู้มาร่วมงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน แบ่งเป็นชาย 36 หญิง 24 และผู้ติดตาม รวม 100 คน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 92.8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-15)

100.00

15/7/2563 : ดำเนินโครงการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครผู้ทำคุณประโยชน์แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-21)

80.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครผู้ทำคุณประโยชน์ วันที่ 25 ธ.ค. 62 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง ผู้ว่าราชการกรุเทพมหานครเป็นประธาน และผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครผู้ทำคุณประโยชน์ วันที่ 25 ธ.ค. 62 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง ผู้ว่าราชการกรุเทพมหานครเป็นประธาน และผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-31)

70.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อสถานที่จัดงาน ร้านอาหารสำหรับต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. ผู้บริหารมัสยิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชน ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือเชิญผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครผู้ทำคุณประโยชน์ มาร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทำโล่ เข็ม และใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อมอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-12)

22.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือเชิญผู้ทำคุณประโยชน์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดต่อสถานที่จัดงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดพิธีมอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3709

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3709

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0750

ตัวชี้วัด : สปท.7/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **