ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.15/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน : 04060000-3716

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนวลละออง เทศวงษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สยป. กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สยป. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : 1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รับมอบหมายให้นำข้อมูล เข้าสู่ฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ จัดลำดับความสำคัญภารกิจ ตัวชี้วัดระดับเมือง ข้อมูลประกอบ ของหน่วยงาน (ลำดับที่ 1 สำคัญที่สุด โดยระบุชื่อภารกิจ) 1. กรุงเทพมหานครเติบโต 1. ความหนาแน่นของประชากร จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม - ในเขตเมืองชั้นในการ เปลี่ยนแปลงของจำนวน (1) พื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก - ในเขตเมืองชั้นกลาง 2. จำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและ จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นกลางเพิ่มขึ้น จำแนกตามเขต 2. กรุงเทพมหานครปลอดโรค ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด คนเมือง อาหารปลอดภัย และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 2. รายละเอียดผลการดำเนินการของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินเป็นผู้ตรวจประเมินจากฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-04)

80.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากสำนกยุทธสาสตร์และประเมินผล เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากสำนกยุทธสาสตร์และประเมินผล เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากสำนกยุทธสาสตร์และประเมินผล และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด และรายงานผลการดำเนเินการ ภายในเดือน พ.ค. 63.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด ภายในเดือน พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด ภายในเดือน พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำข้อมูลมาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำข้อมูลมาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-31)

60.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการในการศึกษาข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการใศึกษาข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานการตรวจให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการจัดทำรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3716

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3716

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0758

ตัวชี้วัด : สปท.15/ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **