ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1/สปท.กิจกรรมการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียน : 04060000-3719

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจักรกรด จักรเงิน, นายศิลปากร มิตรางกูร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต มีข้าราชการเข้ามาบรรจุใหม่ เปลี่ยนสายงาน ดังนั้น จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ลดผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครอง หมายถึง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ได้แก่ การสอบสวนรับรอง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานมูลนิธิ สมาคม งานพินัยกรรม งานการเลือกตั้ง 2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางทะเบียน หมายถึง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียน คือ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท?าหน้าที่ให้บริการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและปกครอง จำนวน 3 โครงการ และมีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้ 1.1 สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 105 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 55 คน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.2 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/3399 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด รุ่นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 94.17 รุ่นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 96.00 2.1 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 60 คน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.2 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.3 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/4592 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 2.4 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 3.1 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 65 คน ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 3.2 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.3 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/4529 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 3.4 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.23 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการรวมกัน ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.64

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคสำคัญ คือ สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้อง มีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-02)

90.00

02/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง และฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต แล้ว โดยระบบ Micro Soft Team เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-16)

20.00

16/08/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง และฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต แล้ว โดยระบบ Micro Soft Team เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-13)

20.00

13/08/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง และฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต แล้ว โดยระบบ Micro Soft Team เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ได้แก่ การสอบสวนรับรอง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานมูลนิธิ สมาคม งานพินัยกรรม งานการเลือกตั้ง และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางทะเบียน หมายถึง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป โดยวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-19)

50.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำนเนินกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำนเนินกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-01-13)

28.00

13/01/2564 : กำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

มีหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำนเนินกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มีหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ได้แก่ การสอบสวนรับรอง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานมูลนิธิ สมาคม งานพินัยกรรม งานการเลือกตั้ง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครองและ ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตที่มีต่อการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3719

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3719

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0765

ตัวชี้วัด : 1/สปท.ร้อยละความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **