ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2/สปท.ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล มูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 04060000-3720

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรญาณี กลิ่นหอมหวล, นายณภัทร ศิริโรจน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำฐานข้อมูลมูลนิธิ สมาคม เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการใช้งานและค้นหา นำข้อมูลที่จัดเก็บมาให้บริการในการสืบค้น หรือแสดงรายการ ในลักษณะหรือเงื่อนไข ตามที่กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลมูลนิธิ สมาคม การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการใช้งานและค้นหา 2 เพื่อให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่จัดเก็บมาให้บริการในการสืบค้น หรือแสดงรายการในลักษณะหรือเงื่อนไขตามที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1 สามารถดำเนินการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ได้แก่ ชื่อ สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการให้บริการ 2 สามารถดำเนินการในระดับที่ 1 ได้สำเร็จ และมีการบันทึกข้อมูลของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ลงในฐานข้อมูลได้ครบถ้วน 3 สามารถดำเนินการในระดับ 2 ได้สำเร็จ และสามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ แก่ประชาชนทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยสามารถสืบค้นจากชื่อพื้นที่เขต ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มูลนิธิ สมาคม ได้ 4 สามารถดำเนินการขยายให้ครอบคลุมได้ 3 กลุ่มเขต 5 สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูล มูลนิธิ สมาคม ได้ครบถ้วนทั้ง 6 กลุ่มเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท?าหน้าที่ให้บริการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : - สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบทุกกลุ่มเขต ได้แก่ กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ และกรุงเทพตะวันออก แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

02/09/2564 : ดำเนินการบันทึกข้อมูลมูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงในฐานข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-13)

90.00

13/08/2564 : ดำเนินการบันทึกข้อมูลมูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงในฐานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ดำเนินการบันทึกข้อมูลมูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงในฐานข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-19)

60.00

2/19/2021 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-23)

30.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ในพื้นทีกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บันทึกข้อมูลของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงในฐานข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3720

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3720

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0766

ตัวชี้วัด : 2/สปท.ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล มูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **