ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4/สปท.กิจกรรมพิจารณาข้อกฎหมายด้านการปกครองและการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร : 04060000-3722

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวเบญจวรรณ เกตุเนตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีข้าราชการฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต มาบรรจุใหม่ และเปลี่ยนสายงานมาเป็นเจ้าพนักงานปกครองทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต รวมทั้งปัจจุบันมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายด้านการปกครองและการทะเบียนขึ้น เพื่อพิจารณากฎหมายดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ปัญหาข้อกฎหมายที่พิจารณาโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และเวียนแจ้งผลให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ 2 ปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน และเวียนแจ้งผลให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ 3 ปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๑. หรือข้อ ๒. แล้วแต่กรณี และมีความจำเป็นต้องหารือ/สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น ๆ โดยตรง โดยสำนักงานปกครองและทะเบียนมีหนังสือส่งเรื่องหารือ/สอบถามไปยังหน่วยงานนั้นแล้ว

เป้าหมายของโครงการ

1 หนังสือหารือ/สอบถามปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 2 หนังสือเวียนแจ้งผลการหารือ/สอบถามปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ 3 หนังสือส่งเรื่องหารือ/สอบถามปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น ๆ โดยตรง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท?าหน้าที่ให้บริการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-02)

95.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างการรับปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาและมีความจำเป็นต้องหารือจากสำนักงานเขต เพื่อนำเข้าสู้การพิจารณาจากคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-16)

85.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างการรับปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาและมีความจำเป็นต้องหารือจากสำนักงานเขต เพื่อนำเข้าสู้การพิจารณาจากคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-13)

80.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างการรับปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาและมีความจำเป็นต้องหารือจากสำนักงานเขต เพื่อนำเข้าสู้การพิจารณาจากคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างการรับปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารราและมีความจำเป็นต้องหารือจากสำนักงานเขต เพื่อนำเข้าสู้การพิจารณาจากคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-19)

60.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายที่พิจารณาโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และเวียนแจ้งผล ให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายที่พิจารณาโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และเวียนแจ้งผล ให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายที่พิจารณาโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และเวียนแจ้งผล ให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกาดำเนินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปัญหาข้อกฎหมายที่พิจารณาโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และเวียนแจ้งผลให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน และเวียนแจ้งผลให้หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๑. หรือข้อ ๒. แล้วแต่กรณี และมีความจำเป็นต้องหารือ/สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น ๆ โดยตรง โดยสำนักงานปกครองและทะเบียนมีหนังสือส่งเรื่องหารือ/สอบถามไปยังหน่วยงานนั้นแล้ว
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3722

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3722

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0768

ตัวชี้วัด : 4/สปท.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมพิจารณาข้อกฎหมายด้านการปกครองและการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **