ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5/สปท.กิจกรรมแจ้งสำนักงานเขตแจ้งผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ได้ยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าตามระยะเวลา : 04060000-3723

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุชานาถ กลิ่นประชา, นายสิทธิเดช พิมอ้วน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ได้ยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า ตามระยะเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ได้ยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า ตามระยะเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1 หนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า 2 แผนการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่มีที่ดินหรืออาคารให้เช่า ประจำปี 2564 3 หนังสือของกรุงเทพมหานครถึงอธิบดีกรมการปกครอง เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : 1. ศาลเจ้าที่หมดสัญญาและกำลังจะหมดสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่ดินหรืออาคาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 10 แห่ง ใน 5 สำนักงานเขต รวมทั้งสิ้น 91 ราย 2. สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือถึงสำนักงานเขต ให้ดำเนินการแจ้งผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า ตามข้อ 1 มายื่นคำร้องขอต่ออายุ สัญญาเช่าโดยเร็ว และส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณา เพื่อจะได้นำเรียนคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจ้า พิจารณาการขอต่ออายุสัญญาเช่าต่อไป 3. มีผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า ตามข้อ 1 มายื่นขอต่ออายุสัญญาที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.02 4. สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณาการขอต่ออายุสัญญาที่ดินหรืออาคาร ของศาลเจ้า ของผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า ที่มายื่นขอต่ออายุสัญญาที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 71 ราย เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคสำคัญ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสำนักงานเขต ศาลเจ้า และผู้เช่าที่ดินและอาคารของศาลเจ้าในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น ศาลเจ้าไม่มีงบประมาณมาพัฒนาศาลเจ้า ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าไม่มีเงินชำระค่าเช่า เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

02/09/2564 : 1. ศาลเจ้าที่หมดสัญญาและกำลังจะหมดสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งเขตในการขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ แล้ว จำนวน 10 แห่ง / จำนวนผู้เช่า 91 ราย 3. ดำเนินการจัดส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองในการขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ แล้ว จำนวน 7 แห่ง / จำนวนผู้เช่า 71 ราย เป้าหมาย KPI (ร้อยละ 70) = ต้องมีการยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ กับกรมการปกครองไม่น้อยกว่า 64 ราย จากจำนวนผู้เช่าทั้งหมดในปีงบประมาณ 64 91 ราย ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ (71 ราย x 100 / 91 ราย) = 78.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-16)

80.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานสำนักงานเขตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-13)

70.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานสำนักงานเขตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานสำนักงานเขตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-19)

60.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-26)

50.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-23)

30.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แผนการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้า ที่มีที่ดินหรืออาคารให้เช่า ประจำปี 2564
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:หนังสือของกรุงเทพมหานครถึงอธิบดีกรมการปกครอง เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3723

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3723

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0769

ตัวชี้วัด : 5/สปท.ร้อยละของผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ได้ยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าตามระยะเวลา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **