ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

6/สปท.โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร : 04060000-3724

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววัชราภรณ์ ปรุงเรณู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นประจำทุกปี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ และกรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้ทำคุณประโยชน์ และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรรเสริญ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละปีมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) และมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในห้วงเวลาใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร (14 ธันวาคม) ทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าว และวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร มีความภาคภูมิใจ ในการทำคุณประโยชน์และบริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ 3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 4 เพื่อเป็นการสรรเสริญ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2563 (ใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 1 ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) 2 ผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 ผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ (ประชาชน) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 4 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองต่าง ๆ 5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครผู้มาร่วมงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-22)

10.00

22/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการยกเลิกการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-02)

90.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-13)

80.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเชิญผู้ทำคุณประโยชน์มาร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเชิญผู้ทำคุรประโยชนืมาร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-19)

50.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-23)

30.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเวียนแจ้งหนังสือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเครื่องราชฯ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และส่งรายชื่อผู้ที่กรุงเทพมหานครเคยเสนอขอเครื่องราชฯ ทั้งในส่วนของข้าราชการกรุเทพมหานคร ที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ และบุคคลภายนอกที่เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (2561-2563) ให้สำนักงานเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อร้านค้าจัดทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ เพื่อมอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือเชิญผู้ทำคุณประโยชน์มาร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดต่อสถานที่จัดโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการจัดพิธีมอบโล่ เข็ม ใบประกาศฯ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3724

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3724

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0770

ตัวชี้วัด : 6/สปท.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **