ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก : 04070000-3770

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

ระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ข้าราชการ จำนวน 6 ราย ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Advance ด้าน Consulting

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-19)

70.00

19/8/2563 : ข้าราชการ จำนวน 1 ราย ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Advance ด้าน Performance

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-14)

60.00

14/07/2563 : ข้าราชการ จำนวน 3 ราย ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Fundamental

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเจ้าของโครงการปรับกำหนดการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/05/2563 : อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเจ้าของโครงการปรับกำหนดการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเจ้าของโครงการปรับกำหนดการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-11)

40.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :บางหลักสูตรมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนคนเข้ารับการฝึกอบรม อาจทำให้สมัครไม่ทัน จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติตัวบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติตัวบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ข้าราชการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมติดตามและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของหลักสูตร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เข้ารับการฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2019-11-04 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-04 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและจัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-04 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-04 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3770

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3770

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0935

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1

ผลงานที่ทำได้ ระบบ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **