ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ : 04070000-3774

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

จริยา พิสมัย 1367

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กทม.กำหนด

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กทม.กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กทม.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-31)

65.00

งบประมาณหลังปรับโอน 25,268,267 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,461,468 บาท

** ปัญหาของโครงการ :งบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ใช้เงินยืมสะสม ทำให้ยอดเบิกจ่ายเงินไม่เคลื่อนไหว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

งบประมาณหลังปรับโอน 25,268,267 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,365,836.39 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-06-26)

64.00

26/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 25,268,267 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,047,421.64 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-05-27)

57.00

27/05/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 25,268,267 บาท เบิกจ่ายแล้ว 14,394,701.08 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-04-24)

44.00

เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 12,721,304.42 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-03-25)

32.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายแล้ว 9,368,799.55 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-01-25)

19.00

25/1/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 29,450,800.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 5,625,902.90.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 29,450,800.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 3,000,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.15 (2019-11-23)

6.15

23/11/2562 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 29,450,800.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1,810,269.48 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และเตรียมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบงบประมาณประจำปี 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3774

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3774

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0940

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
64.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **