ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น : 04070000-3785

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น และสร้างความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

มีเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น ให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-19)

20.00

19/01/2564 : วางแผนการดำเนินงานและกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : วางแผนการดำเนินงานและกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : วางแผนการดำเนินงานและกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับสถานที่จัดสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรต่าง ๆ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งฯ เสนอผู้บริหารลงนาม
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดการสัมมนาฯ
:15%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3785

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3785

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-959

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

75 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **