ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ : 04070000-3788

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : กรมบัญชีกลางได้แจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CGIA เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-19)

20.00

19/01/2564 : ผู้ตรวจสอบภายในสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CGIA เรียบร้อยแล้ว แต่กรมบัญชีกลางยังไม่สามารถเปิดอบรมได้ตามกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ทำให้หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรเลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : เวียนแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CGIA สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการของการของกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : เวียนแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม ได้เตรียมตัวสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการของสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครฯ (งบประมาณอยู่ที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ข้าราชการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับสถาบันที่จัดฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เสนอขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เมื่อได้รับอนุมัติ ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เข้ารับการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตามและประเมินผล โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเสนอประเด็นที่จะนำความรู้มาพัฒนางานในความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3788

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3788

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-964

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1

ผลงานที่ทำได้ ระบบ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **