ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

05 - กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ : 04080000-3729

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิกร แซ่ตั้ง 1189

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยการเก็บข้อมูลหน่วยรับการตรวจในปัจจุบันยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลมีความลำบาก กองงานผู้ตรวจราชการจึงได้จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยรับการตรวจ 77 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชกากรุงเทพมหานคร เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถิติต่าง ๆ งบประมาณ ปัญหาร้องเรียน ข้อมูลถนน/คูคลองไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยรับการตรวจ 77 หน่วยงาน เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจราชการ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ตรวจราชการนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการตรวจราชการ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-20)

100.00

20/11/2562 : จัดทำฐานข้อมูล และเวียนแจ้งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมฟานคร เรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจราชการฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 77.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-17)

30.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำฐานข้อมูล และบันทึกรายละเอียด
:25%
เริ่มต้น :2019-10-11
สิ้นสุด :2019-10-11
ขั้นตอน 3
:เวียนแจ้งข้อมูลจากฐานข้อมูล เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประกอบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:25%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3729

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3729

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0720

ตัวชี้วัด : เจรจา 05 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ สนับสนุนตัวชี้วัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **