ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

มิติที่ 3.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมออกตรวจราชการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ) : 04080000-3738

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1248

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กองงานผู้ตรวจราชการ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครนั้น มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครที่กำหนดไว้ แต่ความต้องการรถยนต์ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการเพื่อนำไปใช้ในการร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 24 คน แบ่งออกเป็น 6 เขตตรวจราชการ ที่จะต้องตรวจหน่วยงานตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รวมไปถึงการตรวจราชการตามนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะต้องออกตรวจพร้อม ๆ กัน ในขณะที่จำนวนรถยนต์ส่วนกลางของกองงานผู้ตรวจราชการ มีจำนวน 9 คัน ซึ่งไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และการที่เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการไม่มีการวางแผนการร่วมตรวจราชการ และระบบการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางที่ดี ตลอดจนแนวทางการจัดรถยนต์ที่ชัดเจน ทำให้การจัดสรรรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการร่วมออกตรวจราชการเกิดความล่าช้า หรือไม่ได้รถยนต์ตามที่ขอ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจราชการมีความล่าช้าตามไปด้วย หรือต้องมีการปรับแผนการตรวจราชการที่วางไว้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมออกตรวจราชการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ให้มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ลดความเสี่ยงไม่พึงประสงค์ ให้การออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจากการนำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis พบว่า ควรนำกลยุทธ์ในเชิงรุก (SO) เพื่อดึงเอาจุดเด่นที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่มีมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการจัดทำแผนร่วมออกตรวจราชการ เมื่อได้แผนแล้วจึงนำมาใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Google Form และ Google Calendar เพื่อช่วยให้การร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการตรวจราชการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในการร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ด้

เป้าหมายของโครงการ

ร่วมออกตรวจราชการตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-16)

35.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกองงานผู้ตรวจราชการสำหรับลงข้อมูลแผนการออกตรวจฯ ประจำเดือน 2.จัดทำใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของกองงานผู้ตรวจราชการผ่าน Google Forms

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-12)

30.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางผ่าน google form และแจ้งผลผ่านระบบไลน์ และ google calendar และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ จัดทำแผนการร่วมออกตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-20)

25.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะทำงาน และดำเนินการจัดทำแบบจองรถผ่านระบบ google form

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-17)

20.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3738

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3738

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0729

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **