ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

มิติที่ 4.2 กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 04080000-3742

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สนอ. กำหนด

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สนอ. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สนอ. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ส่งเอกสารผลการดำเนินงาน (ช่วงที่ 4) ให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (หนังสือที่ กท 0409/825 ลว. 17 ส.ค. 63) ประกอบด้วย 1 สำเนา แบบ OCC 4 (63) แบบรายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 2 สำเนาแบบ OCC 5 (63) ข้อปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน 3 สำเนาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมหลักฐานการนำข้อปฏิบัติไปใช้ 4 สำเนาแบบ OCC 6 (63) แบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ 5 สำเนาหนังสือการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ 6 สำเนาแบบ R 3 (63) แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 7 สำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-14)

90.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 งาน ตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 งาน ตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ 2. จัดทำแนวทางการทำงานด้านความปลอดภัยฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ส่งเอกสารข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 2.จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 3.เสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจเพื่อขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 4.เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 5.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธ.ค. 62 ส่งสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-12)

15.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3742

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3742

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0733

ตัวชี้วัด : มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **