ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

มิติที่ 4.2 กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 04080000-3742

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สนอ. กำหนด

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สนอ. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สนอ. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ส่งเอกสารข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 2.จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 3.เสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจเพื่อขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 4.เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 5.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธ.ค. 62 ส่งสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-12)

15.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3742

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3742

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0733

ตัวชี้วัด : มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **