ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการใช้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนารายบุคคล (โครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3839

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่การพัฒนาคน และระบบงานเท่านั้น เพราะทุกองค์กรมีความตระหนักเช่นเดียวกันว่า ทรัพยากรที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร หากองค์กรใดมีแหล่งข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการทำงาน และส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรได้ ก็ถือเป็นความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และยังเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ได้ ดังที่เราเรียกว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรที่เน้นการการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Team Learning) ส่งเสริมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรม (Innovation) มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคล การบริหารความรู้สำหรับการพัฒนารายบุคคล เป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งต่าง ๆ มาสร้างเป็นคลังความรู้ที่เป็นระบบ รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งถือเป็นทุนความรู้ที่มีคุณค่า โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร เพื่อสร้างเป็นคลังสารสนเทศของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างค่านิยมขององค์การ (Corporate Value) ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันเป็นการสนับสนุนการพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีแนวคิดการจัดทำโครงการการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

04090301/04090301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือการจัดการ คลังความรู้ของหน่วยงาน ๒. เพื่อวางแผนจัดเก็บความรู้ในระบบออนไลน์ และแนวทางการสงวนรักษาผลผลิตทางปัญญาขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งวิธีการจัดการและการเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถรับรู้ เข้าถึงเพื่อการใช้ประโยชน์ ๓. เพื่อวางแผนกำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการพัฒนารายบุคคล

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน ดังนี้ ๑. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน อาวุโส จำนวน ๒๐ คน ๑ รุ่น ระยะเวลาการอบรมแบ่งเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (E-Training) และการอบรมแบบไป-กลับ ๑ วัน ๒. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๔ คน ๒) วิทยากร ๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุุคคลเสร็จสิ้นเรียบร้อย - สรุปรายงานประเมินผลโครงการ และผลการจัดทำแผนรายงานผู้บริหารเสร็จสิ้นเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-20)

85.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่สำหรับการเรียนออนไลน์ (e-Training) เสร็จสิ้นเรียบร้อย - แจ้งเวียนหนังสือ เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าเรียนรู้เนื้อหาออนไลน์ที่จัดขึ้น กำหนดการเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 - เตรียมดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคล ระยะเวลา 1 วันทำการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เวียนแบบสำรวจการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน - กำหนดหัวข้อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก - ศึกษารูปแบบการสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และพัฒนา Platfom เพื่อทดลองสร้างระบบการเรียนรู้ - เรียบเรียงเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อเตรียมนำไปผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-19)

35.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษาข้อมูล TRM ของสายงาน / กลุ่มงาน และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-19)

30.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย” - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสอดคล้องกับสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-04-20)

28.00

20/4/2563 : - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย” - ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : - อยู่ระหว่างการร่างหลักสูตรการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนารายบุคคล - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-18)

20.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจการใช้นวัตกรรมและความต้องการใช้นวัตกรรมของหน่วยงาน เพื่อจัดทำหลักสูตรต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-17)

10.00

17/1/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการใช้นวัตกรรมและความต้องการใช้นวัตกรรมของหน่วยงาน - อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-19)

7.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสำรวจ เพื่อเตรียมดำเนินการสำรวจการใช้นวัตกรรมและความต้องการใช้นวัตกรรมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างการสร้างแบบสำรวจ เพื่อสำรวจการใช้นวัตกรรมและความต้องการใช้นวัตกรรมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3839

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3839

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0921

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **