ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3848

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ ประชาชน บุคลากรของกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยข้าราชการและลูกจ้างเป็นจำนวนมาก ในที่นี้รวมตั้งแต่ข้าราชการและลูกจ้างที่บรรจุใหม่จนถึงใกล้เกษียณอายุราชการซึ่งการปฏิบัติงานต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ การสอนงาน (Coaching & Mentoring) จะช่วยดึงเอาความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ มาถ่ายทอดให้บุคคลในองค์กรได้เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และส่งผลให้กระบวนการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผู้รับการสอนงานมีทักษะและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สอนงานให้แก่ผู้รับการสอนงานในรุ่นต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดี การสอนงานจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน สภาวะการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ทักษะในการทำงาน และเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดฝึกอบรมเรื่องการสอนงานให้กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้และเห็นผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชีย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดจัดหลักสูตรสอนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน โดยใช้ทักษะการสอนงาน ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสื่อสาร การฟัง และการตั้งคำถาม ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีเทคนิคต่างๆ ในการสอนงาน ที่จะใช้ในการเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญของการสอนงาน และเป็นผู้นำวัฒนธรรมการสอนงานไปใช้ในองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๐ คน รวมจำนวน ๔๐ คน ๒) วิทยากร จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๕ คน รวมจำนวน ๒๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-14)

100.00

14/4/2563: ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุป ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching & Mentoring มีรายละเอียด ดังนี้ รุ่นที่ 1 มีรายชื่อตามคำสั่ง 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม 50 ผ่านการฝึกอบรม 50 คน รุ่นที่ 2 มีรายชื่อตามคำสั่ง 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม 50 ผ่านการฝึกอบรม 50 คน รุ่นที่ 3 มีรายชื่อตามคำสั่ง 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม 48s ผ่านการฝึกอบรม 48 คน รุ่นที่ 4 มีรายชื่อตามคำสั่ง 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม 46 ผ่านการฝึกอบรม 46 คน สรุป รุ่นที่ 1-4 มีรายชื่อตามคำสั่งทั้งสิ้น 200 คน เข้ารับการฝึกอบรม 194 ผ่านการฝึกอบรม 194 คน และได้รับอนุมัติงบประมาณ 1,640,000 บาท ใช้ไป 1,342,298.96 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-03-17)

94.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอรายงานการประเมินติดตามผลหลักสูตร การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-02-17)

92.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำการประเมินติดตามผลหลักสูตร การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-15)

90.00

15/1/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 4 ผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 50 คน อบรมจริง 46 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 393,100 บาท ใช้ไป 316,850 บาท อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกา และจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 4 รุ่น ตามหนังสือ ที่ กท 0401/86 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-13)

70.00

13/12/2562 : ดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1,2,3 แล้วเสร็จ ดังนี้ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 50 คน อบรมจริง 50 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 400,600 บาท ใช้ไป 352,250 บาท รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 50 คน อบรมจริง 50 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 393,100 บาท ใช้ไป 330,400 บาท รุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 50 คน อบรมจริง 48 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ 393,100 บาท ใช้ไป 334,800 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลหลักสูตร รุ่นที่ 1,2,3 และการดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-08)

60.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ได้เวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมแก่หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 3. ดำเนินการฝึกอบรม 4 รุ่น และมีพิธีเปิดในวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3848

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3848

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0928

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach, Mentor

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.66

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
88.66

100 / 100
4
88.66

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **