ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ ๒๑ (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3850

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครดำเนินภารกิจได้ตามเป้าหมาย คือ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และการที่จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพนั้น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าประสงค์สามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานโดดเด่น พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นำและสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน (BMAPro ๒๑st) มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย” มีการวิเคราะห์เป้าประสงค์หลักและปัจจัยสู่ความสำเร็จเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 4C1D คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Doing and Problem – solving) ทักษะการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการร่วมมือ (Collaboration) และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สถาบันพัฒนา-ข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมทุกด้านสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ ๒๑ ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ แบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นละประมาณ ๑๐๐ คน จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๖ คน รวม ๔๘ คน ๒. วิทยากร แบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๔ คน รวม ๑๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-07)

100.00

7/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุป การดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้ รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 99 คน ผ่านการฝึกอบรม 97 คน รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน ผ่านการฝึกอบรม 100 คน รุ่นที่ 3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 58 คน เข้ารับการฝึกอบรม 58 คน ผ่านการฝึกอบรม 58 คน สรุป รุ่นที่ 1-3 มีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งทั้งสิ้น 158 คน เข้ารับการฝึกอบรม 257 ผ่านการฝึกอบรม 255 คน และได้รับอนุมัติงบประมาณ 1,702,000 บาท ใช้ไป 1,088,419 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-08)

90.00

08/07/2563 : - รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1-3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-06-16)

73.00

16/6/2563 : รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การนำเสนอรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 และดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-05-13)

72.00

13/5/2563 : ดำเนินการแก้ไขรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การนำเสนอรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 และดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-04-14)

72.00

14/4/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 และดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-17)

70.00

17/3/2563 : ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 100 คน อบรมจริง จำนวน 100 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 526,500 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 409,440 บาท ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 58 คน อบรมจริง จำนวน 58 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 362,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 261,320 บาท อยู่ระหว่างการจัดส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน รุ่นที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง จำนวน 100 คน อบรมจริง จำนวน 99 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97.97 (ขอยกเลิก จำนวน 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 526,500 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 408,560 บาท อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการจัดอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-15)

25.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-13)

10.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-17)

5.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน กำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3850

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3850

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21stCompetency Model)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
96.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **