ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : 04090000-3854

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางนฤมล ลือตระกูลประวัติ โทร. 1265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

04090100/04090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

เป้าหมายของโครงการ

คะแนนของการจัดทำงบการเงินที่ทำได้จริง 100 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

2019-12-26 : / 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ / 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว ดังนี้ - เครื่องโทรสาร - โทรศัพท์ - เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 ปีทียู - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที - จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาต้ง เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว - เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร - รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ - สว่านไฟฟ้า โรตารี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ - ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 ขา - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ 1 นาที และจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาของโครงการต่างๆ ให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3854

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3854

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0934

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ำหนักร้อยละ 1.5)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **