ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : 04090000-3854

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนฤมล ลือตระกูลประวัติ โทร. 1265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

04090100/04090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

เป้าหมายของโครงการ

คะแนนของการจัดทำงบการเงินที่ทำได้จริง 100 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินตามกิจกรรมของหลักสตร และเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

2020-7-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรเริ่มดำเนินการได้หลังหยุดจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-06-25)

62.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรเริ่มดำเนินการได้หลังหยุดจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-21)

54.00

21/5/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-22)

46.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :การฝึกอบรมดูงานต่างประเทศขยายมีเปลี่ยนแปลงระยะเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จนกว่าจะประกาศยกเลิกความเสี่ยง

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-03-20)

38.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ / 2019-12-26 : / 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ / 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว ดังนี้ - เครื่องโทรสาร ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - โทรศัพท์ ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาต้ง เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ ...................เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - สว่านไฟฟ้า โรตารี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ ........................เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 ขา ............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ 1 นาที............เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์.............ระหว่างรออนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน การดำเนินตามโครงการหมวดรายจ่ายอื่น อยู่ระหว่าง........ส่งเอกสารประกอบฎีกาของโครงการต่างๆ ให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการต่อไป / 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

2019-12-26 : / 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ / 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว ดังนี้ - เครื่องโทรสาร - โทรศัพท์ - เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 ปีทียู - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที - จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาต้ง เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว - เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร - รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ - สว่านไฟฟ้า โรตารี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ - ขาตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 ขา - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ 1 นาที และจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาของโครงการต่างๆ ให้ฝ่ายคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3854

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3854

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0934

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ำหนักร้อยละ 1.5)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **