ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.1 โครงการสพข.เพื่อนคู่คิดด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Buddy) : 04090000-3856

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.เจริญลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ

04090201/04090201

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑)

เป้าหมายของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ web site Facebook และ Line Official มีผู้ขอรับคำปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น 33 ครั้ง ซึ่งได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ระบบเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.bangkok.go.th/training) เกิดขัดข้อง ทำให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงประสานไปยังกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวได้มีคำถามมายังช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ทำให้ระยะเวลาการตอบคำถามกลับเกินกว่า 24 ชั่วโมง จากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-08-21)

82.00

/21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 31 ครั้ง และได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ http://www.bangkok.go.th/training/page/sub/6610/title/0/info/34435/

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ระบบเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.bangkok.go.th/training) เกิดขัดข้อง ทำให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงประสานไปยังกองคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งดำเนินการแก้ไข ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวได้มีคำถามมายังช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ จึงทำให้การให้คำปรึกษาแนะนำ เกินกว่า 24 ชั่วโมง จากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-07-21)

74.00

21/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 28 ครั้ง และได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-24)

66.00

24/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 25 ครั้ง และได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-20)

58.00

20/05/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 24 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2 ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 23 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2 ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-18)

42.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 21 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2 ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-02-20)

34.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนด จำนวน 9 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2 ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-01-21)

26.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้คำปรึกษาแนะนำ โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการ 1. พัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาแนะนำ 2. สร้างความเข้าใจด้านความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางดำเนินการ 3. กำหนดลำดับการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-26)

6.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามคำสั่ง สพข. ที่ 35/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-21)

4.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานดำเนินการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องจากเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3856

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3856

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0936

ตัวชี้วัด : 3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 7)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **