ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) : 04090000-3858

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒)

04090301/04090301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒)

เป้าหมายของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ผลการดำเนินตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด • เชิงคุณภาพ : สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 5 จากปริมาณไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลที่ได้ : สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 17.5 • เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของหน่วยงานส่วนราชการที่ดำเนินการตามแผนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลการดำเนินการ : - แผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน - ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินการ - เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่ง แผ่นพับประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :1. มิเตอร์เครื่องวัดของหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงาน 2. มิเตอร์เครื่องวัดไม่ได้แยกหรือระบุชัดเจนว่าเป็นของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 3. ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นยอมรวมของหลายหน่วยงาน ไม่สามารถทราบอัตราค่าไฟฟ้าของหน่วยงานสถาบันฯ ได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-20)

75.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ - ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตราการลดพลังงานไฟฟ้าให้แก่สำนักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - กำชับและถือปฏิบัติ การปิด-เปิด และใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ - ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตราการลดพลังงานไฟฟ้าให้แก่สำนักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - กำชับและถือปฏิบัติ การปิด-เปิด และใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-19)

35.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ - ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตราการลดพลังงานไฟฟ้าให้แก่สำนักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - กำชับและถือปฏิบัติ การปิด-เปิด และใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-19)

35.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลลังานไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ - ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการลดพลังงานไฟฟ้าให้แก่สำนักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - กำชับและถือปฏิบัติ การปิด-เปิด และใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการลดพลังงานไฟฟ้าให้แก่สำนักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - รับการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการฯ จากสำนักงานตรวจสอบภายใน - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลลังานไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ - กำชัด การปิด-เปิด และใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 - รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง - กำชับ การปิด - เปิด และใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน - ดำเนินการตรวจไขว้ระหว่างหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-18)

20.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตรวจไขว้ระหว่างหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-17)

15.00

17/1/2563 : คณะกรรมการทำงาน เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ และวิธีการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้แก่ทุกหน่วยงาน ในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : คณะกรรมการทำงานเตรียมดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการคณะทำงาน แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการประกาศนโยบายโดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3858

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3858

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0937

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (น้ำหนักร้อยละ 7)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **