ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 04090000-3860

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐวรา บัวเกษ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑)

04090203/04090203

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑)

เป้าหมายของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-17)

100.00

17/6/2563 : ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลของหน่วยงานในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 ไปยังระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด4.1 ตามแบบทบทวนข้อมูล ประกอบตัวชี้วัดเมือง ของ สยป. โดยเริ่มนำข้อมูลเข้าครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-19)

60.00

19/5/2563 : ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง ในระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามที่หน่วยงานได้ทบทวนข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ตามที่สยป. กำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-15)

50.00

15/4/2563 : -ขั้นตอนที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : ขั้นตอนที่ 3 อยุ่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ตามแบบ สยป. 4.1 (1) และ แบบ สยป. 4.1 (3) เพื่อส่งให้ สยป. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ตามบันทึก สยป.ที่ กท 0502/42 ลว 28 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : จัดเก็บชุดข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน และเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการรอ สยป. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562: ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร มาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลักที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั้ง สพข.ที่ 21/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และประชุมคณะทำงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3860

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3860

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0939

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (น้ำหนักร้อยละ 6)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **