ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com : 04110000-3753

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผ่านทางการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com ในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com ในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. ความพึงพอใจในความรวดเร็วของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (จำนวนผู้ตอบ 1,731 ราย) คะแนนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96.70 2. ความพึงพอใจในความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (จำนวนผู้ตอบ 1,800 ราย) คะแนนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96.89 3. ความพึงพอใจในความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร (จำนวนผู้ตอบ 1,763 ราย) คะแนนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96.766 4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ www.prbangkok.com (จำนวนผู้ตอบ 1,734 ราย) คะแนนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 97.82 เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com ในระดับมากขึ้นไปเฉลี่ย ร้อยละ 97.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครั้งที่ 4 ในประเด็นความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ www.prbangkok.com ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสำรวจ 1,734 ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 97.82 รายงานสถิติการนำข่าว ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. (21 มิ.ย. - 20 ก.ค. 63) 1. นโยบายมหานครปลอดภัย 459 ข่าว 2. นโยบายมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 46 ข่าว 3. นโยบายมหานครสำหรับทุกคน 24 ข่าว 4. นโยบายมหานครกระชับ 6 ข่าว 5. นโยบายมหานครประชาธิปไตย 7 ข่าว 6. นโยบายมหานครแห่งเศรษฐกิจแลพการเรียนรู้ 21 ข่าว 7. นโยบายการบริหารจัดการเมืองมหานคร 19 ข่าว รวมทั้งหมด 528 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง รายงานสถิติการนำข่าว ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. (21 พ.ค. - 20 มิ.ย. 63) 1. นโยบายมหานครปลอดภัย 622 ข่าว 2. นโยบายมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 69 ข่าว 3. นโยบายมหานครสำหรับทุกคน 41 ข่าว 4. นโยบายมหานครกระชับ 7 ข่าว 5. นโยบายมหานครประชาธิปไตย 0 ข่าว 6. นโยบายมหานครแห่งเศรษฐกิจแลพการเรียนรู้ 45 ข่าว 7. นโยบายการบริหารจัดการเมืองมหานคร 12 ข่าว รวมทั้งหมด 796 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครั้งที่ 3 ในประเด็นความพึงพอใจในความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ระหว่างวันที่ 1-29 พฤษภาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสำรวจ 1,763 ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96.66 รายงานสถิติการนำข่าว ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. (21 เม.ย. - 20 พ.ค. 63) 1. นโยบายมหานครปลอดภัย 441 ข่าว 2. นโยบายมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 30 ข่าว 3. นโยบายมหานครสำหรับทุกคน 107 ข่าว 4. นโยบายมหานครกระชับ 2 ข่าว 5. นโยบายมหานครประชาธิปไตย 0 ข่าว 6. นโยบายมหานครแห่งเศรษฐกิจแลพการเรียนรู้ 24 ข่าว 7. นโยบายการบริหารจัดการเมืองมหานคร 27 ข่าว รวมทั้งหมด 631 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง รายงานสถิติการนำข่าว ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. (21 มี.ค. - 20 เม.ย. 63) 1. นโยบายมหานครปลอดภัย 388 ข่าว 2. นโยบายมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 24 ข่าว 3. นโยบายมหานครสำหรับทุกคน 14 ข่าว 4. นโยบายมหานครกระชับ 1 ข่าว 5. นโยบายมหานครประชาธิปไตย 0 ข่าว 6. นโยบายมหานครแห่งเศรษฐกิจแลพการเรียนรู้ 6 ข่าว 7. นโยบายการบริหารจัดการเมืองมหานคร 17 ข่าว รวมทั้งหมด 450 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครั้งที่ 2 ในประเด็นความพึงพอใจในความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสำรวจ 1,800 ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96.89

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง รายงานสถิติการนำข่าว ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. (21 ก.พ. - 20 มี.ค. 63) 1. นโยบายมหานครปลอดภัย 197 ข่าว 2. นโยบายมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 31 ข่าว 3. นโยบายมหานครสำหรับทุกคน 15 ข่าว 4. นโยบายมหานครกระชับ 7 ข่าว 5. นโยบายมหานครประชาธิปไตย 1 ข่าว 6. นโยบายมหานครแห่งเศรษฐกิจแลพการเรียนรู้ 38 ข่าว 7. นโยบายการบริหารจัดการเมืองมหานคร 19 ข่าว รวมทั้งหมด 308 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง รายงานสถิติการนำข่าว ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. (21 ธ.ค. 62 - 20 ม.ค. 63) 1. นโยบายมหานครปลอดภัย 77 ข่าว 2. นโยบายมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 28 ข่าว 3. นโยบายมหานครสำหรับทุกคน 40 ข่าว 4. นโยบายมหานครกระชับ 3 ข่าว 5. นโยบายมหานครประชาธิปไตย 2 ข่าว 6. นโยบายมหานครแห่งเศรษฐกิจแลพการเรียนรู้ 2 ข่าว 7. นโยบายการบริหารจัดการเมืองมหานคร 14 ข่าว รวมทั้งหมด 184 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเปยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและนโยบายของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครั้งที่ 1 ในประเด็นความพึงพอใจในความรวดเร็วของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ระหว่างวันที่ 2-27 ธันวาคม 2562 มีผู้ตอบแบบสำรวจ 1,731 ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างเตรียมทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 รายงานสถิติการนำข่าว ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. (21 ต.ค. - 20 พ.ย. 62) 1. นโยบายมหานครปลอดภัย 211 ข่าว 2. นโยบายมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 24 ข่าว 3. นโยบายมหานครสำหรับทุกคน 32 ข่าว 4. นโยบายมหานครกระชับ 3 ข่าว 5. นโยบายมหานครประชาธิปไตย 5 ข่าว 6. นโยบายมหานครแห่งเศรษฐกิจแลพการเรียนรู้ 27 ข่าว 7. นโยบายการบริหารจัดการเมืองมหานคร 23 ข่าว รวมทั้งหมด 325 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างเตรียมทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3753

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3753

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0753

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.0200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
96.70

100 / 100
2
96.70

100 / 100
3
96.70

100 / 100
4
97.02

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **