ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย : 04150000-3716

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวประภาศรี ศุภอักษร โทร.1410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การขอรับความช่วยเหลือ หมายถึง การที่หน่วยงานแจ้งความจำนง ในการขอรับการสนับสนุนในการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง ๑. ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักงานกฎหมายและคดีจักดำเนินการเตรียมเรื่องเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ๒. ประกาศ คำสั่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดีจักดำเนินการพิจารณาตรวจร่างประกาศ คำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นกรณีไม่อาจเสนอร่างกฎหมายได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดีจักเสนอแนะแนวทางต่อไป

04150220/04150220

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงานแจ้งความจำนง ในการขอรับการสนับสนุนในการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๑. ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักงานกฎหมายและคดีจักดำเนินการเตรียมเรื่องเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ๒. ประกาศ คำสั่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดีจักดำเนินการพิจารณาตรวจร่างประกาศ คำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นกรณีไม่อาจเสนอร่างกฎหมายได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดีจักเสนอแนะแนวทางต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

- ร้อยละ ๒๐ ของเรื่องที่มีการเสนอขอรับความช่วยเหลือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-20)

100.00

20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2019-09-19)

93.00

19/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเตรียมเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ตามกลุ่มภารกิจฯ เดือนสิงหาคมเรื่องเข้า 1 เรื่อง รวมเรื่องเข้าพิจารณาทั้งสิ้น 20 ร่าง (6 คณะ) เข้าพิจารณาคณะกรรมการแล้ว จำนวน 10 ร่าง อยู่ระหว่างเตรียมเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณา จำนวน 9 ร่าง 2. ตรวจร่างประกาศ คำสั่ง เพื่อเสนอผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนามฯ เดือนกันยายนเรื่องเข้า 2 เรื่อง มีการพิจารณา 3 ครั้ง 3 คณะ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก - มีงานนโยบายหรือภารกิจอื่นที่ผู้บริหารมอบหมายเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2019-08-27)

89.00

27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเตรียมเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ตามกลุ่มภารกิจฯ เดือนสิงหาคมเรื่องเข้า 1 เรื่อง รวมเรื่องเข้าพิจารณาทั้งสิ้น 20 ร่าง (6 คณะ) เข้าพิจารณาคณะกรรมการแล้ว จำนวน 10 ร่าง อยู่ระหว่างเตรียมเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณา จำนวน 9 ร่าง 2. ตรวจร่างประกาศ คำสั่ง เพื่อเสนอผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนามฯ เดือนสิงหาคมเรื่องเข้า 7 เรื่อง รวมเรื่องเข้า จำนวน 78 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 67 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ร่างข้อบัญญัติ, ร่างระเบียบของคณะกรรมการฯ บางคณะ มีเรื่องเข้าพิจารณาหลายร่าง หากมิใช่ผู้บริหารเร่งรัดจักต้องนำเข้าพิจารณาตามลำดับ และบางร่างก็ต้องพิจารณาหลายครั้ง - ประธาน (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)มีภารกิจมากจนทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2019-07-31)

83.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเตรียมเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ตามกลุ่มภารกิจฯ เรื่องเข้าพิจารณาทั้งสิ้น 19 ร่าง (6 คณะ) เข้าพิจารณาคณะกรรมการแล้ว จำนวน 10 ร่าง อยู่ระหว่างเตรียมเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณา จำนวน 9 ร่าง 2. ตรวจร่างประกาศ คำสั่ง เพื่อเสนอผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนามฯ จำนวน 71 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 58 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :1. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านคุณภาพชีวิต มีเรื่องเข้าพิจารณา 4 ร่าง แต่ประธานฯ ไม่กำหนดนัดประชุม 2. ร่างข้อบัญญัติ, ร่างระเบียบของคณะกรรมการฯ บางคณะ มีเรื่องเข้าพิจารณาหลายร่าง หากมิใช่ผู้บริหารเร่งรัดจักต้องนำเข้าพิจารณาตามลำดับ และบางร่างก็ต้องพิจารณาหลายครั้ง 3. ประธาน (รองปลัดกรุงเทพมหานคร)มีภารกิจมากจนทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-06-28)

63.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระ และรายละเอียดต่าง ๆ เสนอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1. พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 2. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง 3. ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี .

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2019-05-30)

58.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระ และรายละเอียดต่าง ๆ เสนอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1. พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 2. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง 3. ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-30)

50.00

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระ และรายละเอียดต่าง ๆ เสนอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1. พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 2. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกรางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง 3. ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ในขณะเริ่มต้นปีงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในด้านต่าง ๆ และการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประธานแต่ละคณะ - เป้าหมายเป็นทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้ต้องใช้ระยะเวลารวบรวมจนครบทุกหน่วยงาน - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2019-03-22)

46.00

22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2019-02-26)

37.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา ขณะนี้ยังขาดอีก 11 หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-28)

25.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก - เป้าหมายเป็นทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้ต้องใช้ระยะเวลารวบรวมจนครบทุกหน่วยงาน

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2018-12-26)

13.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2018-11-30)

7.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2018-10-29)

2.00

29/10/2561 : อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ : - ในขณะเริ่มต้นปีงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในด้านต่าง ๆ และการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประธานแต่ละคณะ

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกรางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3716

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3716

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0827

ตัวชี้วัด : (สกค.**)ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานขอรับความช่วยเหลือในการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ได้รับการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
12.60

100 / 100
4
55.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **