ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการผลักดันและสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย : 04150000-3717

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวประภาศรี ศุภอักษร โทร.1410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

-การผลักดันและสนับสนุนหน่วยงาน หมายถึง การเชิญชวน ชักจูง โน้มน้าว ให้หน่วยงานทำการตรวจสอบและทบทวนร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความสำเร็จ หมายถึง การที่หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ/ทบทวน และรายงานผลให้สำนักงานกฎหมายและคดีทราบ

04150220/04150220

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเชิญชวน ชักจูง โน้มน้าว ให้หน่วยงานทำการตรวจสอบและทบทวนร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ/ทบทวน และรายงานผลให้สำนักงานกฎหมายและคดีทราบ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100