ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการผลักดันและสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย : 04150000-3717

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวประภาศรี ศุภอักษร โทร.1410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

-การผลักดันและสนับสนุนหน่วยงาน หมายถึง การเชิญชวน ชักจูง โน้มน้าว ให้หน่วยงานทำการตรวจสอบและทบทวนร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความสำเร็จ หมายถึง การที่หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ/ทบทวน และรายงานผลให้สำนักงานกฎหมายและคดีทราบ

04150220/04150220

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเชิญชวน ชักจูง โน้มน้าว ให้หน่วยงานทำการตรวจสอบและทบทวนร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ/ทบทวน และรายงานผลให้สำนักงานกฎหมายและคดีทราบ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-03-22)

100.00

22/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2019-02-26)

41.00

26/2/2562 : เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ...อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา ยังขาดอีก 11 หน่วยงาน โดยจะประสานติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ตอบกลับ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-28)

30.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2018-12-26)

13.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และรายละเอียดที่หน่วยงานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนกฎหมาย และเตรียมออกแบบสำรวจเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2018-11-30)

7.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และรายละเอียดที่หน่วยงานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนกฎหมาย และเตรียมออกแบบสำรวจเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2018-10-29)

4.00

29/10/2561 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และรายละเอียดที่หน่วยงานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - มีประเด็นที่เสนอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายจำนวนมาก - มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ร่างหนังสือเสนอเรื่องเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบกฎหมายฯลฯ ตามแบบสำรวจที่แนบ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 1
:ร่างหนังสือเสนอเรื่องเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบกฎหมายฯลฯ ตามแบบสำรวจที่แนบ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่างหนังสือเสนอเรื่องเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบกฎหมายฯลฯ ตามแบบสำรวจที่แนบ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่างหนังสือเสนอเรื่องเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบกฎหมายฯลฯ ตามแบบสำรวจที่แนบ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บไซต์หนังสือเวียน กทม.เพื่อสำรวจตรวจสอบกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันส่งให้ สกค.
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บไซต์หนังสือเวียน กทม.เพื่อสำรวจตรวจสอบกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันส่งให้ สกค.
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปข้อมูลกฎหมาย ฯลฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งมา เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ฯลฯ ต่อไป
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปข้อมูลกฎหมาย ฯลฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งมา เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ฯลฯ ต่อไป
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3717

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3717

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0828

ตัวชี้วัด : (สกค.**)ความสำเร็จในการผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **