ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย : 04150000-3718

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัชถวิกา(1711), น.ส.กฤษณา(1354), น.ส.พิมพ์นิภา(1353)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมาย หมายถึง นิติกรของสำนักงานกฎหมายและคดี ได้ออกไปให้ความรู้ คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่หน่วยงานร้องขอ

04150300/04150300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ดานกฎหมาย โดยการออกไปให้ความรู้ คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่หน่วยงานร้องขอ

เป้าหมายของโครงการ

2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-06-27)

100.00

27/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว / 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร / 29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย / 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย / 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย / 26/2/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย / 21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย และประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร / 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.... 1. รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2. เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวมรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ 3. การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม 4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้ 5. ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย เดือนมิถุนายน สพข..มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปให้ความรู้ ..ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้อำนวยการเขต) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2019-05-30)

67.00

30/5/2562 : ผลการดำเนินการเดือนพฤษภาคม...ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-04-29)

57.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.... 1. รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2. เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวมรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ 3. การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม 4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้ 5. ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย เดือนเมษายน สนอ.มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปให้ความรู้ - สกค. มีหนังสือตอบรับการเป็นวิทยารให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-03-21)

32.00

21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย และประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : * เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-02-26)

28.00

26/2/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-01-28)

21.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2018-12-26)

16.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2018-11-29)

9.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2018-10-25)

2.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวบรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่าง ๆ
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อกำหนดขอบเขต/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3718

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3718

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0831

ตัวชี้วัด : (สกค.*)จำนวนครั้งที่มีการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.40

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **