ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ : 04150000-3719

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัชถวิกา(1711), น.ส.กฤษณา(1354), น.ส.พิมพ์นิภา(1353)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การพิจารณานำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

04150300/04150300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การสกัดคำพิพากษา หมายถึง การพิจารณานำข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- 2 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-07-30)

100.00

30/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกรกฎาคม ดำเนินการเวียนเผยแพร่เว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์หน่วยงานจำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-27)

75.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ คัดเลือกคำพิพากษาศาลฯ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาล โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ 4. เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน ดำเนินการสกัดคำพิพากษาแล้ว เสนอกลุ่มบรรณาธิการฯ พิจารณา 1 เรื่อง - และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเวียนเผยแพร่เว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-05-30)

47.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์คำพิพากษาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-29)

40.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-03-21)

32.00

21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ รวบรวมคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-02-26)

26.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-01-28)

21.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2018-12-26)

16.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2018-11-29)

8.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2018-10-25)

3.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ เพื่อคัดเลือกคำพิพากษาศาลฯ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาล โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เ
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เห็นชอบ/สั่งการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3719

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3719

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0830

ตัวชี้วัด : (สกค.*)การสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
1.50

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **