ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครอง : 04150000-3720

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุภโชค กิจนานาการณ์, สิบเอกไพรัตน์ ผดุงทรง โทร.1355

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การสกัด หมายถึง การคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสกัดข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

04150400/04150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสกัดข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- 3 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-26)

100.00

26/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเวียนการเผยแพร่ความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ปหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/4479 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (ถนนสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาตามสภาพแห่งการใช้ของทางสาธารณประโยชน์)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2019-07-31)

81.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนกรกฎาคม - ดำเนินการเวียนการสกัดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/3715 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (คำว่า "เจ้าของอาคาร" ตามมาตรา 42 และกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานต้องมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 40(3)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) - และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-28)

75.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนมิถุนายน อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-30)

60.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนพฤษภาคม อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2019-04-30)

52.00

30/4/2562 : การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนเมษายน อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-03-22)

35.00

22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนมีนาคม ดำเนินการ 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-02-26)

26.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้่าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-01-29)

21.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2018-12-26)

14.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2018-11-29)

8.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2018-10-26)

3.00

26/10/2561 : อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นหาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นหาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษา ค้นหาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษา ค้นหาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีสำคัญ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีสำคัญ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3720

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3720

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0829

ตัวชี้วัด : (สกค.*)การคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.25

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **