ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ : 04150000-3721

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสันทนา อิศรเสนา ณ อยุธยา โทร.1352

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เพื่อการตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพความเป็นอยู่ของลูกหนี้ เฉพาะกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

04150800/04150800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ หมายถึง นิติกรเดินทางไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพความเป็นอยู่ของลูกหนี้ เฉพาะกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 10

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท?าหน้าที่ให้บริการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-20)

100.00

20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-09-19)

95.00

19/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ประชุมนิติกรเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันก่อนดำเนินการออกไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา กล่าวคือ ตรวจสอบว่าเป็นคดีที่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และภูมิลำเนาของลูกหนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นจะจัดพิมพ์รายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขแดง ศาลที่มีคำพิพากษาและศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จำนวนมูลหนี้ และจัดทำแฟ้มการออกตรวจภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยกำหนดให้แต่ละคดีต้องมีคำพิพากษา ภาพถ่าย หนังสือขอคัดถ่ายรายการทะเบียบราษฏร์ ...ประชุมนิติกรเพื่อจัดทำและมอบหมาย และดำเนินการไปบ้านลูกหนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คดี

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2019-08-23)

91.00

23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ประชุมนิติกรเพื่อดำเนินการ/มอบหมาย และเดินทางไปบ้านลูกหนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คดี

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2019-07-30)

82.00

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ประชุมนิติกรเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันก่อนดำเนินการออกไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา กล่าวคือ ตรวจสอบว่าเป็นคดีที่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และภูมิลำเนาของลูกหนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นจะจัดพิมพ์รายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขแดง ศาลที่มีคำพิพากษาและศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จำนวนมูลหนี้ และจัดทำแฟ้มการออกตรวจภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยกำหนดให้แต่ละคดีต้องมีคำพิพากษา ภาพถ่าย หนังสือขอคัดถ่ายรายการทะเบียบราษฏร์ ...ประชุมนิติกรเพื่อจัดทำและมอบหมาย และดำเนินการไปบ้านลูกหนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คดี

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-26)

70.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ประชุมนิติกรเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันก่อนดำเนินการออกไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา กล่าวคือ ตรวจสอบว่าเป็นคดีที่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และภูมิลำเนาของลูกหนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นจะจัดพิมพ์รายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขแดง ศาลที่มีคำพิพากษาและศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จำนวนมูลหนี้ และจัดทำแฟ้มการออกตรวจภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยกำหนดให้แต่ละคดีต้องมีคำพิพากษา ภาพถ่าย หนังสือขอคัดถ่ายรายการทะเบียบราษฏร์ ...ประชุมนิติกรเพื่อจัดทำและมอบหมาย และดำเนินการไปบ้านลูกหนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คดี

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2019-05-30)

51.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานบังคับคดีได้ประชุมวางแผนแล้วว่าจะไปบ้านลูกหนี้ในเดือนมิถุนายน 2562 (ประชุมวางแผนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-04-29)

45.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...ตรวจสอบสำนวนศาล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการชำระหนี้ที่ศาลหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2019-03-21)

41.00

21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสำนวนศาล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการชำระหนี้ที่ศาลหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-02-25)

27.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสำนวน พบว่าเป็นคดีของปี 2560 (รายนางศศิธรฯ จำนวน 1 คดี) ดำเนินการไปบ้านลูกหนี้ แต่ไม่พบตัวลูกหนี้ แต่สอบถามบ้านข้างเคียงพบว่า นางศศิธรฯ จะกลับมาในบางครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่พบตัวลูกหนี้ แต่สอบถามบ้านข้างเคียงพบว่า นางศศิธรฯ จะกลับมาในบางครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-28)

20.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุม เพื่อกำหนดแผนและวันไปบ้านลูกหนี้

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2018-12-27)

12.00

27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสำนวนศาล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการชำระหนี้ที่ศาลหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2018-11-29)

8.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรเพื่อจัดทำและมอบหมาย กำหนดรูปแบบและลำดับคดีที่จะออกไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2018-10-29)

3.00

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันก่อนดำเนินการออกไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา กล่าวคือ ตรวจสอบว่าเป็นคดีที่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และภูมิลำเนาของลูกหนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นจะจัดพิมพ์รายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขแดง ศาลที่มีคำพิพากษาและศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จำนวนมูลหนี้ และจัดทำแฟ้มการออกตรวจภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยกำหนดให้แต่ละคดีต้องมีคำพิพากษา ภาพถ่าย หนังสือขอคัดถ่ายรายการทะเบียบราษฏร์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษามีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีเพื่อขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:เดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีทราบ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3721

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3721

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0825

ตัวชี้วัด : (สกค.*)ร้อยละของคดีที่นิติกรเดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.8330

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
37.50

100 / 100
4
20.83

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **