ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมบูรณาการด้านวิชาการกฎหมาย : 04150000-3725

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดนัย เหลืองแก่นคูณ โทร.1411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การบูรณาการ หมายถึง การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ร่วมกันและพัฒนางานวิชาการกฎหมาย เพื่อคัดสรรกฎหมายที่มีความสำคัญต่อกรุงเทพมหานครนำมาเผยแพร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีความรู้และพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์

04150200/04150200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ร่วมกันและพัฒนางานวิชาการกฎหมาย เพื่อคัดสรรกฎหมายที่มีความสำคัญต่อกรุงเทพมหานครนำมาเผยแพร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีความรู้และพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์

เป้าหมายของโครงการ

3 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-19)

100.00

19/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกันยายน นำเวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 2 เรื่อง 1. ที่ กท 0405/4852 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 2. ที่ กท 0405/4853 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง การกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2019-08-26)

83.00

26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป เดือนสิงหาคม ...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-31)

75.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-28)

70.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2019-05-30)

66.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม นำเวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ที่ กท 0405/2423 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-04-19)

47.00

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-22)

40.00

22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-02-26)

36.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ... 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคัดสรรกฎหมายที่จะนำมาพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำหัวข้อ รูปแบบ รายละเอียดการนำเสนอเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-26)

15.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคัดสรรกฎหมายที่จะนำมาพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำหัวข้อ รูปแบบ รายละเอียดการนำเสนอเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2018-11-29)

9.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคัดสรรกฎหมายที่จะนำมาพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำหัวข้อ รูปแบบ รายละเอียดการนำเสนอเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2018-10-29)

4.00

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคัดสรรกฎหมายที่จะนำมาพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำหัวข้อ รูปแบบ รายละเอียดการนำเสนอเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาปัญหาอุปสรรค และความต้องการของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์งานวิชาการกหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์งานวิชาการกหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0832

ตัวชี้วัด : (สกค.*)จำนวนเรื่องของการบูรณาการด้านวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.40

100 / 100
2
0.80

100 / 100
3
2.10

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **