ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสรุปคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครอง : 04150000-3744

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุภโชค กิจนานาการณ์, สิบเอกไพรัตน์ ผดุงทรง โทร.1355

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสรุปหลักกฎหมาย ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

04150400/04150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสรุปหลักกฎหมาย ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- 3 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ กท 0405/4350 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 2 เรื่อง นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และเรื่องที่ 3 อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการ สกค.ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-20)

70.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เรื่องที่ 3 เพื่อเสนอ ผอ.สกค. เพื่อสั่งการกลุ่มบรรณาธิการ สกค.ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 1 เรื่อง นำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการสำค.ดำเนินการต่อไป และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่องใหม่เพื่อเสนอต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-29)

30.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 1 เรื่อง นำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการสกค. พิจารณาเพื่อนำเรียน ผอ.สกค.ต่อไป และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่องใหม่เพื่อเสนอต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.20 (2020-03-26)

1.20

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 1 เรื่อง นำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการสำค.ดำเนินการต่อไป และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่องใหม่เพื่อเสนอต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2020-02-26)

0.50

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เพื่อเสนอต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.45 (2020-01-27)

0.45

27/1/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.30 (2019-12-24)

0.30

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-11-27)

0.20

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองฯคดีสำคัญ เพื่อนำมาสรุปข้อเท็จจริง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกคำพิพากษาฯ คดีสำคัญเพื่อนำมาสรุปข้อเท็จจริง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะหฺข้อก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3744

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3744

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0851

ตัวชี้วัด : (สกค.*)การสรุปหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.30

100 / 100
2
1.20

100 / 100
3
2.10

100 / 100
4
3.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **