ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสรุปคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครอง : 04150000-3744

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

0.45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.45

นายสุภโชค กิจนานาการณ์, สิบเอกไพรัตน์ ผดุงทรง โทร.1355

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสรุปหลักกฎหมาย ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

04150400/04150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสรุปหลักกฎหมาย ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- 3 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.45 (2020-01-27)

0.45

27/1/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.30 (2019-12-24)

0.30

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-11-27)

0.20

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองฯคดีสำคัญ เพื่อนำมาสรุปข้อเท็จจริง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกคำพิพากษาฯ คดีสำคัญเพื่อนำมาสรุปข้อเท็จจริง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะหฺข้อก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3744

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3744

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0851

ตัวชี้วัด : (สกค.*)การสรุปหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.30

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **