ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 04160000-3909

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนิศากร แก้วมะลัง 1523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นพันธมิตรร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากรภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 3. รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายของโครงการ

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้ได้ร้อยละ 7.5 ขึ้นไป โดยเทียบจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : รวบรวมสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-18)

80.00

18/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

16/07/2563 :ดำเนินการตามมาตรการความร่วมมือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และตรวจติดตามสถานการณ์ การลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักอนามัย (เฉพาะภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า เท่านั้น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-16)

65.00

16/06/2563 : มีการรายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 และเวียนแจ้งรายงานดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบและมีการดำเนินการตรวจไข้วการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักอนามัย (เฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานอย่างเคร่งครัด ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในช่วงพักเที่ยงและเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง พร้อมรายงานผลการตรวจไขว้ระหว่างหน่วยงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-16)

50.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟาทุกชนิดถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานและติดตามผลการใช้ไฟฟ้าในภายรวมทั้งหมดของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟาทุกชนิดถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-18)

40.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะทำงานการลดใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และนำมาชีแจ้งในที่ประชุมสำนักงานการต่างประเทศครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรตระหนักและร่วมกันลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานการต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-17)

35.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจติดตามสถานภาพการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ/มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ตรวจไขว้)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-13)

30.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประชุมคณะทำงานและปรับแก้ไขมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานการต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-18)

20.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มีการประชุมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งเดินรณรงค์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานการต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการลดใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะทำงานโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจและระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พิจารณาผลสำเร็จของโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3909

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3909

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-0997

ตัวชี้วัด : 3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **