ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04160000-3910

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชุดาภา ทิมจำลอง 1536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : ขณะนี้ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-18)

85.00

18/08/2563 : ขณะนี้ได้ทำการโอนงบประมาณที่ยกเลิกโครงการ และปรับลด ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น เข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโครงการในหมวดรายจ่ายอื่น มีหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ได้ปรับลดหรือยกเลิกซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบงานและเตรียมดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี//ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี//ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-16)

70.00

16/07/2563 : มีการยกเลิกดำเนินการบางโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ โดยมีการปรับลดในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และ รายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างเตรียมโอนคืนเข้างบกลางต่อไป และยังมีโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอีกหนึ่งกิจกรรมกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการในเดือน สิงหาคม เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะเร่งรัดในการนำเอกสารต่างๆมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.72 (2020-06-17)

50.72

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งในบางโครงการได้มีการยกเลิกดำเนินการ โดยงบประมาณที่ทำการปรับลดและยกเลิกได้โอนคืนเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.76 (2020-05-15)

37.76

2020-5-15 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งในบางโครงการได้มีการยกเลิกดำเนินการ โดยงบประมาณที่ทำการปรับลดและยกเลิกอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนคืนเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.62 (2020-04-15)

37.62

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. มีการทำสัญญาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,200,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกที่ได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ 3. โครงการอื่น ๆ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ชลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 4. หมวดเงินอุดหนุน มีการเบิกจ่ายและโอนเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว โดยเหลืออีก 1 รายการที่ยังมิได้ทำการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.35 (2020-03-17)

22.35

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกที่ได้มีการเดินทาง ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมเบิกจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการต่อไป และมีบางโครงการต้องชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-02-18)

21.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเดินทางเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายบริหารจะทำการเร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-01-17)

19.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-18)

14.00

18/12/2562 : ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.26 (2019-11-14)

7.26

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายต่างๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว โดยในส่วนของโครงการที่มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุม และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ได้เดินทางช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562 เมื่อกลับจากการเดินทางแล้วจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการนำเอกสารต่างๆมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3910

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3910

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-0993

ตัวชี้วัด : 2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.81

100 / 100
2
22.35

100 / 100
3
51.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **