ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04160000-3910

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวศศิชา อัมพรวัฒนโรจน์ 1536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-02-18)

21.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเดินทางเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายบริหารจะทำการเร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-01-17)

19.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-18)

14.00

18/12/2562 : ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.26 (2019-11-14)

7.26

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายต่างๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว โดยในส่วนของโครงการที่มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุม และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ได้เดินทางช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562 เมื่อกลับจากการเดินทางแล้วจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการนำเอกสารต่างๆมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3910

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3910

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-0993

ตัวชี้วัด : 2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 13.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.81

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **