ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 04160000-3911

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศศิ ศิลาทอง 1523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานระดับต้นๆ ที่องค์กรและบุคลากรสามารถวางแผนการดำเนินการได้มี 2 ประเด็น 1.การสร้างและหรือจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 2.การเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดสำหรับประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย เพื่อการจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/08/2563 : การดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านช่องทาง QR Code และรวบรวมเอกสารการดำเนินงานทั้งหมดส่งสำนักอนามัยภายในกำหนดเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-17)

86.00

17/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้งานตามข้อปฏิบัติบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-16)

76.00

16/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน งาน"การทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ งาน"การยกของและเคลื่อนย้ายวัสดุ" งาน"การถ่ายเอกสาร"

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-18)

71.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเฉพาะข้าราชการ การเหลื่อมเวลาทำงานฉพาะลูกจ้างฯ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำงานใกล้ชิดกัน จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทาง ข้อปฏิบัติฯ ที่กำหนดไว้ใด้ครบ 100%

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-04-09)

66.00

9/4/2563 : เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเฉพาะข้าราชการ การเหลื่อมเวลาทำงานเฉพาะลูกจ้างฯ เพื่อลดการแออัดในสถานที่ทำงาน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำงานที่ใกล้ชิดกัน เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของกรุงเทพมหานครและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทาง ข้อปฏิบัติฯ ที่กำหนดไว้ได้ครบ 100%

** ปัญหาของโครงการ : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ ได้ครบ 100%

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-17)

65.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำกับและติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน ให้เป็นไปตามแนวทาง ข้อปฏิบัติฯ ที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน พร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน และพิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น อย่างน้อย 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับสำนักอนามัย เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยเลือกงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับคะแนนสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน พร้อมดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2018-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ มาตรบานการปกิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด พร้อมเวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
:25%
เริ่มต้น :2019-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3911

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3911

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1001

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
76.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **