ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 04160000-3911

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวศศิ ศิลาทอง 1523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานระดับต้นๆ ที่องค์กรและบุคลากรสามารถวางแผนการดำเนินการได้มี 2 ประเด็น 1.การสร้างและหรือจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 2.การเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดสำหรับประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย เพื่อการจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำกับและติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน ให้เป็นไปตามแนวทาง ข้อปฏิบัติฯ ที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน พร้อมกับคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน และพิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา โดยนำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น อย่างน้อย 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับสำนักอนามัย เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยเลือกงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับคะแนนสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน พร้อมดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ มาตรบานการปกิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด พร้อมเวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
:25%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3911

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3911

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1001

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **