ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 04160000-3912

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวสลิลทิพย์ สมคำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร การให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือบริการข้อมูลทั่ว ๆ ไปให้แก่ประชาชนหรือบุคคลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้าน ตามกรอบการประเมินเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการจากหน่วยงานของสำนักงานการต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

ทำให้ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-18)

30.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลคะแนนการดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และรวบรวมส่งกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังจะดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 โดยจะเริ่มประมาณเดือนมกราคม พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : ได้รับการประสานข้อมูลจากกองงานผู้ตรวจราชการว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : ได้รับการประสานข้อมูลจากกองงานผู้ตรวจราชการว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง(TOR) เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วๆไปกับประชาชน
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานต่างๆตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3912

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3912

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-0999

ตัวชี้วัด : 3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **