ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 04160000-3914

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสลิลทิพย์ สมคำ 1523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี สำนักคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด ี

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป้นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนดและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของการบันทึกงบประมาณของปีงบประมาณ 2563 ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันภายในกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-18)

100.00

18/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-11-18)

95.00

2019-11-18 : จัดส่งรายงานทรัพย์สินพร้อมรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักงานเลขนุการปลัดกรุงเทพมหานคร และ สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-18)

0.00

18/10/2562 : สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สรุปงบการเงินในภาพรวมของส่วนราชการในสำนักปลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บันทึกรายการบัญชีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานประจำเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดส่งงบการการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และประเมินผลสำเร็จ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3914

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3914

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-0994

ตัวชี้วัด : 2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **