ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

7.1 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริการและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร : 04160000-3921

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศมีหน้าที่ดำเนินงานด้านการต่างประเทศเชิงรุกของกรุงเทพมหานคร แต่ยังขาดระบบสารสนเทศฐานเพื่อการดำเนินภารกิจด้านต่างประเทศและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานด้านการต่างประเทศ รวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงจะดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจ เป็นแหล่งข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครสำหรับการสืบค้น ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศต่อสาธารณชน และเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเมืองและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและกรอบนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนข้อมูลงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถวิเคราะห์เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของผู้บริหารและการดำเนินการของผู้ปฏิบัติ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครและงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการต่างประเทศ 3.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร มีเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพสูงสุด 5. เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทำงานประชุมหารือ ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม รวมถึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศฯ เพื่อใช้ประกอบการร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดทำโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการร่างขอบเขตของงาน(TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติในหลักการจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประสานขอรายชื่อคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติในหลักการจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำและขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานการต่างประเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบและโปรแกรมฯ และดำเนินการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:คณะทำงานฯติดตามผลการดำเนินโครงการฯตามขอบเขตงานที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3921

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3921

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1002

ตัวชี้วัด : 7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ระบบ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **