ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

7.1 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริการและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร : 04160000-3921

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศมีหน้าที่ดำเนินงานด้านการต่างประเทศเชิงรุกของกรุงเทพมหานคร แต่ยังขาดระบบสารสนเทศฐานเพื่อการดำเนินภารกิจด้านต่างประเทศและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานด้านการต่างประเทศ รวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงจะดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจ เป็นแหล่งข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครสำหรับการสืบค้น ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศต่อสาธารณชน และเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเมืองและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและกรอบนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนข้อมูลงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถวิเคราะห์เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของผู้บริหารและการดำเนินการของผู้ปฏิบัติ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครและงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการต่างประเทศ 3.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร มีเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพสูงสุด 5. เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-17)

95.00

17/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้แก่สำนักงานการต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง รวมถึงส่งมอบและติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งตามเนื้องานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้กำหนดวันในการอบรมผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบแล้วในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 และอยู่ระหว่างการเตรียมรับการส่งมอบงานตามรายละเอียดเนื้องานงวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-19)

85.00

19/08/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบฯ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อจะจัดส่งข้อมูลบันทึกในระบบฯ ต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับระบบฯ ที่ได้พัฒนาใน cloud ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยสำนักงานการต่างประเทศมีหนังสือที่ กท 0410/774 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง ขอใช้ทรัพยากรบนศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/07/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดทำระบบฯ แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน รวมถึงมอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด (Administrators) และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนั้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในประเด็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (Single Sign On) และการใช้ทรัพยากรศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดให้แจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้เข้าใช้รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถการจัดทำระบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ โดยบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อส่งให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : บริษัทผู้รับจ้างประสานรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-18)

70.00

18/5/2563 : บริษัทผู้รับจ้างเข้าสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซด์ รวมถึงจัดทำระบบฯ ให้คณะทำงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ รูปแบบการแสดงผลการรายงานข้อมูลที่ต้องการจากระบบฯ ทั้ง 9 หัวข้อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซด์ และบริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีกำหนดส่งในวันที่ 18 พ.ค. 2563 (ยอดเงินของโครงการเปลี่ยนแปลงจาก 4,967,700 บาท เป็น 4,200,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างเรียกเก็บและจัดทำสัญญากับสำนักงานการต่างประเทศตามจำนวนดังกล่าว แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 18 พ.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 1,260,000 บาท งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 16 ก.ย. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 2,100,000 บาท และงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 840,000 บาท โดยสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณส่วนที่เหลือคืนให้แก่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้มีหนังสือที่ กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขอส่งคืนเงินงบประมาณ (ปรับลดงบประมาณ) ส่วนที่เหลือของโครงการนี้แล้ว จำนวน 767,700 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-17)

65.00

17/4/2563 : บริษัทผู้รับจ้างและสำนักงานการต่างประเทศได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครแล้ว และได้จัดประชุมคณะทำงานฯเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินโครงการฯ แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว บัดนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฯ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ เพื่อให้คณะทำงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : เสร็จสิ้นประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานจัดทำระบบฯ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 10 - 18 มีนาคม 2563) และการส่งเอกสารร่างสัญญาจ้างจัดทำระบบฯ ให้สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบ โดยกำหนดการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 19 มีนาคม 2563 และวางแผนกำหนดวันประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-19)

45.00

19/2/2563 : ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานของโครงการฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และได้ยกเลิกการประกาศฯ เนื่องจากมีบริษัทผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวที่เอกสารหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ ครั้งใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทำงานประชุมหารือ ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม รวมถึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศฯ เพื่อใช้ประกอบการร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดทำโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการร่างขอบเขตของงาน(TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติในหลักการจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประสานขอรายชื่อคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติในหลักการจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำและขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานการต่างประเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบและโปรแกรมฯ และดำเนินการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:คณะทำงานฯติดตามผลการดำเนินโครงการฯตามขอบเขตงานที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3921

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3921

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1002

ตัวชี้วัด : 7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1

ผลงานที่ทำได้ ระบบ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **