ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 04160000-3928

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาววรณัน ธรรมโชติ 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักงานการต่างประเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันสมัย 2. เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านกาารพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศมีการพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนสถานะและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เมื่อได้รับแจ้งแนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

2019-12-13 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานรายละเอียดกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานการต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการพัฒนาของสำนักงานการต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-*

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนที่ 5
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3928

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3928

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1000

ตัวชี้วัด : 4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **