ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 04160000-3928

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววรณัน ธรรมโชติ 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักงานการต่างประเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันสมัย 2. เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านกาารพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศมีการพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-17)

100.00

17/06/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้นำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเมืองด้านที่ 6 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ และตัวชี้วัด 6 จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการซึ่งอยู่ภายใต้ตัวชี้วัดดังกล่าวของสำนักงานการต่างประเทศ ได้แก่ 1. โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและขอโอนงบประมาณเข้างบกลางแล้ว ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชาให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไม่ให้ปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราวและหมวดค่าสาธารณูปโภคและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายโครงการฯ อันเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 2. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ได้บันทึกข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติและจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมงาน International Friendship Cities Trade Fair พร้อมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว กทม. ในการประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and Development) เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดกับเมืองอื่น ๆ เพื่อเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ต้องเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ โดยได้คืนงบประมาณที่เหลือทั้งสิ้น 1,276,235.96 บาท เข้างบกลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ต้องมีการชะลอและยกเลิกโครงการบางโครงการที่มีผลต่อการนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-13)

65.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อมูลของสำนักงานการต่างประเทศซึ่งคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ซึ่งประกอบด้วย ตารางข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติและจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-14)

35.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลการพิจาณารอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทำร่างเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Microsoft Excel

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้ส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อสำนักงานการต่างประเทศจะได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลตามผลการพิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-18)

25.00

18/2/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้รับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ โดยขณะนี้สำนักงานการต่างประเทศได้ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันตามตัวชี้วัดเมืองที่สยป.กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสำนักงานการต่างประเทศกำลังดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สยป. เพื่อให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ พิจารณารายละเอียดดังกล่าวต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนสถานะและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เมื่อได้รับแจ้งแนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

2019-12-13 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานรายละเอียดกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานการต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการพัฒนาของสำนักงานการต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-*

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนที่ 5
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3928

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3928

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1000

ตัวชี้วัด : 4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **