ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1 กิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร : 04160000-3930

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นางสาววรนภัส แช่มลือนาม 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีประชากรที่เป็นชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการต่างประเทศและสำนักงานเขตต่าง ๆ ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติเหล่านี้ผ่านการประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นล่ามประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร การอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารราชการสองภาษา การจัดเก็บภาษี การจดทะเบียนสมรส และการแจ้งขอเพิ่มชื่อชาวต่างชาติในทะเบียนบ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ชาวต่างชาติขาดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย สำนักงานการต่างประเทศจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสำนักงานเขตเป้าหมาย เช่น ข้อมูลพื้นฐานของเขต ข้อมูลด้านทะเบียน สถิติด้านการค้าและการลงทุน กฎระเบียบทางธุรกิจ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ฯลฯ อันจะทำให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ มาแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ 3. เพื่อนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่ชาวต่างชาติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานเขตเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตเป้าหมายอย่างน้อย 5 สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-18)

55.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูล และออกแบบการนำเสนอเพื่อการเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-04-17)

53.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลในหัวข้อที่กำหนดเพื่อนำไปเผยแพร่ ได้แก่ การขอใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลทั่วไปด้านการดำรงชีวิต ข้อมูลของเขตเป้าหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-18)

50.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลในหัวข้อที่กำหนดเพื่อนำไปเผยแพร่ ได้แก่ การขอใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลทั่วไปด้านการดำรงชีวิต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่กำหนด เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับชาวต่างชาติเพิ่มเติม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามสำนักงานเขตและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้ดำเนินการประสานสอบถามคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและสรุปหัวข้อที่สำคัญตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาเป็นข้อมูลในหัวข้อที่กำหนดเพื่อนำไปเผยแพร่ ได้แก่ การย้ายเข้า (ทะเบียนบ้าน) การทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ข้อมูลโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน และข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำเป็นคู่มือเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครสำหรับชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยจัดทำเป็นคู่มือเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครสำหรับชาวต่างชาติในรูปแบบออนไลน์ และได้ประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานเขตนำไปใช้ประโยชน์แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-13)

8.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างการรวบรวมสถิติและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล และพิจารณากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-18)

3.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหัวข้อที่สำคัญสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการประสานสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อหัวข้อที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:พัฒนาข้อมูลในหัวข้อที่กำหนดเพื่อนำไปเผยแพร่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3930

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3930

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1006

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสำนักงานเขตเป้าหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย สำนักงานเขต : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ สำนักงานเขต : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **