ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.1 โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ : 04160000-3931

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของโลกในปัจจุบัน มีปัจจัยสำคัญมาจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยผลจากการดำเนินการทางเศรษฐกิจนั้นจะนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการที่ประเทศหรือเมืองจะพัฒนาได้นั้น จะต้องเริ่มมาจากการมีเศรษฐกิจที่ดีตั้งแต่ระดับจุลภาค เช่น หมู่บ้าน ชุมชน มาถึงเศรษฐกิจในระดับเมือง จึงจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับมหัพภาคได้ ปัจจุบัน แต่ละประเทศทั่วโลกเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าเศรษฐกิจในหลากหลายระดับ และมีการขับเคลื่อนในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้เห็นจากการประชาสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนโดยรัฐบาล การจัดนิทรรศการเพื่อผู้ประกอบการ การแสดงสินค้า ฯลฯในระดับภูมิภาคและระดับโลกกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในบทบาทผู้เริ่มต้น เสริมสร้าง และขยายความก้าวหน้า ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ- มหานครประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคเพื่อเป็นมหานครที่เปิดโอกาสให้ทุกคน โดยกรุงเทพมหานครมีแผนในการจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการจัดจำหน่ายหรือแสดงสินค้า เป็นการเช่าพื้นที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดแสดงสินค้าที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย และมุ่งเน้นส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของกรุงเทพมหานครส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศผ่านคู่ธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและขยายความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเมือง สำนักงานการต่างประเทศได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมีการดำเนินโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง และเพื่อแสวงหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการแสดงหรือจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการในระดับเมือง

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างการขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในต่างประเทศ 2. เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้าจากกรุงเทพมหานครในตลาดนานาชาติ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-16)

30.00

16/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ได้ขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเพื่อยกเลิกโครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และโอนเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯเข้างบกลางแล้ว ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชาให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไม่ให้ปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราวและหมวดค่าสาธารณูปโภคและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติให้โอนเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เข้า งบกลาง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายโครงการฯ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/กิจกรรมนานาชาติฯ รวมถึงดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมนานาชาติฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในต่างประเทศ ซึ่งจะเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ HKTDC Hong Kong Gift and Premium Fair 2020 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ อันเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้ชะลอการเดินทางไปประเทศที่มีเสี่ยงและงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด(รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เพื่อปฏิบัติตามประกาศ ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะกลับมาดำเนินโครงการฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจะกลับมาดำเนินโครงการฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-18)

30.00

18/2/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้ประชุมหารือร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของฮ่องกงผ่านการจัดนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมในงานดังกล่าว เมื่อวัน 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ โดยผู้แทนจาก HKTDC ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของฮ่องกงและการจัดงานแสดงสินค้า เช่น กำหนดการการจัดงานแสดงสินค้าแต่ละงาน ลักษณะของงานแสดงสินค้าแต่ละงาน การจับคู่ธุรกิจในงานต่างๆ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ Bangkok Brand ได้รับจากการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติมกับ HKTDC เพื่อทราบถึงรายละเอียดของการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ เพิ่มเติมรวมถึงความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมงานและการต่อยอดความสำเร็จของการสนับสนุนผู้ประกอบการ Bangkok Brand สู่ระดับสากล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้ประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ เช่น ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ Bangkok Brand ในการจับคู่ธุรกิจและการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลักษณะและแนวโน้มตลาดระหว่างประเทศและแนวทางในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการส่งออกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดระหว่างประเทศ และความท้าทายในการจับคู่ธุรกิจและการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ Bangkok Brand เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจำกัดขอบเขตการดำเนินการจับคู่ธรกิจ เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศและภาครัฐให้ความสำคัญ และความต้องการผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจับคู่ธุรกิจในระดับนานาชาติและรายละเอียดของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจับคู่ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อนำผู้ประกอบการสู่การจับคู่ธุรกิจกับนานาชาติ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และมีศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินรูปแบบในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินรูปแบบการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ยกร่างบันทึกอนุมัติและโครงการการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3931

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3931

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1003

ตัวชี้วัด : 2.ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ราย : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ราย : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **